Skip to content

Begreppsförklaring

Det finns väldigt många begrepp, förkortningar, kombinationer av bokstäver, -siffror och inte minst många standarder och paragrafer att hålla ordning på. Att enbart se till brandklass exempelvis B-s1,d0 innebär inte att slutprodukten uppfyller kraven om förutsättningarna ändrats, exempelvis ytbehandling som bland annat påverkar Figra-värdet.

Header4_startpage-1

Brandprovningsrapport

Certifikat/Certifiering

Anmälda organ

CE-Certifiering

AVCP-system

Regelsamling för byggande och byggprodukter med bestyrkta egenskaper

Klassifikationsrapport

Vad är inte Certifiering – begreppsförvirring

CPR – Byggproduktförordningen 305/2011

Typgodkännandebevis

Olika brandklasser

Plan & Bygglagen (SFS 2010:900). Byggnadsverks tekniska egenskaper