Skip to content

Medarbetare

"Våra medarbetares säkerhet går före allt annat. Den viktigaste arbetsmiljöfrågan är att undvika skador!"

Säkerhet framför allt

I bolagets verksamhet finns osäkerheter som kan ha positiva och/eller negativa effekter för medarbetares säkerhet, intressenters förväntningar, bolagets mål, varumärke och resultat. Vi har identifierat 6 riskområden: arbetsskador, nödsituation, material, miljö, lagkrav och korruption.

Samtliga riskområden är på dagordningen med tydliga instruktioner för kartläggning och återrapportering till ledningen.

 • Identifierade allvarliga risker rapporteras alltid till VD för omgående åtgärd.
 • Operativa risker oavsett plötsliga eller oförutsedda störningar rapporteras till ledningsgruppen för åtgärd.
 • Riskhantering är vår vardag och förebyggande arbete och rutiner för att undvika och reducera plötsliga oförutsedda produktionsstörningar är prioriterat, och bedrivs genom intern planering och kontroll, samt extern granskning i samarbete med leverantörer och försäkringsbolag.
 • Woodsafe Timber Protection är arbetsmiljö certifierad enligt ISO 45001:2018 av RISE certifiering.

Arbetsskador

 

Vi har identifierat att manuell hantering att lyfta eller bära är en börda. Det krävs kraft för att utföra arbetet för någon av kroppens delar som muskler, senor eller leder där skador uppstå. Ländryggsbesvär är vanliga, men även besvär i skuldror och axlar kan uppstå vid manuell hantering. Vår strategiska målsättning är att effektivisera till max 15 kg tunga lyft i daglig drift.

Nödsituationer
olyckor

 

Samtliga är arbetsstationer är riskbedömda och försedda med tydliga arbetsinstruktioner och utrustning för personligt skydd vid nödsituation, samt utrustning i händelse av läckage eller brand. Ny medarbetare har alltid stöd av fadder vid upplärning av ny eller annan arbetsuppgift. Vårt mål är nolltolerans för AJ-olyckor.

Material

 

Samtliga kemikalier är registrerade och riskbedömda, där våra medarbetare har 24/7 tillgång till dokumentationen. Samtliga kemikalier förvaras avskilt på anvisad plats och invallade för att förhindra utsläpp i händelse av tillbud eller läckage. Nödvändigt personskydd är tillgängligt för samtliga moment och krissitutationer.

Miljö

 

Våra brandskyddsmedel omfattas inte av CLP-förordningens pliktogram för miljöfarlig vara. Inga utsläpp förekommer från våra processer, till mark eller vatten. I vår verksamhet där kemikalier hanteras finns inga golvbrunnar, och samtliga verksamhetsytor är inom invallad säkerhetszon.

Lagkrav

 

Samtliga kemikalier i vår verksamhet är godkända inom EU och Reach-förordningen, och ställer inte särskilda krav på tillståndsplikt. Våra medarbetare hanterar kemikalier professionellt i en riskbedömd miljö. I vårt ISO 14001:2015 arbete bevakar vi gällande lagkrav 2 gånger per år.

Korruption

 

Vi väljer våra samarbetspartner med största omsorg och vi har nolltolerans mot mutor, svart arbetskraft, och vi anlitar inte skattetyngda entreprenörer. Varje uppdrag hanteras lika och ingen aktör tillåts gå före annan aktör underförstått via betalning.

Läs mer om jämställdhet

Läs mer om jämställdhet

För att nå ett mer jämställt företagande krävs aktivt arbete. Därför har vi tagit fram flertalet policys, vars syfte är att fungera som styrdokument för Woodsafe.

Vägen till jämställdhet är en process. En viktig del i denna process är att integrera jämställdhetsarbetet i samtliga områden i enlighet med de principer som fastslås via våra policys. Konkreta strategier för arbetet bör innefatta hörnstenarna utbildning, utvecklingsarbete och uppföljning. I arbetet med att synliggöra och åtgärda kvinnors och mäns ofta olika villkor och förutsättningar, ska alla medarbetare vara delaktiga.

Övergripande mål för Woodsafe som arbetsgivare är att verka för en arbetsmiljö som ger kvinnor och män samma villkor och möjligheter i yrkeslivet. Woodsafe ska också främja delaktighet och inflytande på arbetet för både kvinnor och män.

Vad våra policyer omfattar:

Vad våra policyer omfattar:

 • Sekretesspolicy
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Psykosocial-policy
 • Mångfalds- och jämställdhetspolicy
 • Policy mot sexuella trakasserier
 • Personuppgiftspolicy
 • Rekryteringspolicy
 • Sociala medier-policy
 • Drog- och missbrukspolicy
 • Uppförandepolicy
 • Lönepolicy
 • Rehabiliteringspolicy
 • Miljöpolicy
 • Tjänsteresepolicy
 • Uppförandekodpolicy
 • IT-policy
 • Distansarbetespolicy
 • Penningtvättspolicy
 • CSR-policy
 • Bemötandepolicy
 • Visselblåsarpolicy
 • Uppvaktningspolicy