Skip to content

WOODSAFE PROTM

WOODSAFE PROTM är en hållbar brandimpregnering för träprodukter med ett mycket mångsidigt användningsområde. Exempel på användningsområde är brandsäker utrymningsväg, vägg och takbeklädnad, skärmväggar samt i exteriör fasadbeklädnad som flervåningshus BR1 byggnad. När Woodsafe PRO används exteriört skall den målas med filmbildande färg enligt anvisning som då är godkänd och certifierad enligt EN16755 EXT.

Brandimpregnering "best in class"

WOODSAFE PROTM är en globalt välbeprövad brandimpregnering för flertalet träslag, exempelvis furu, gran, björk, lärk, ask, ceder, lönn, ek som ger byggherren fantastiska möjligheter att använda hållbart trä i lokaler som idrottshall, konserthus, korridorer, hotell och som fasadbeklädnad i Br1 byggnader och skall då målas med täckande filmbildande fasadfärg.

Woodsafe PRO brandimpregnering och tillverkningen är CE-märkt och typgodkänt enligt Boverkets byggregler, Plan och Bygglagen PBL (SFS:2010:900) med fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (0402).

Woodsafe PRO brandimpregnerings egenskaper är inte hygroskopiska vare sig i interiör eller exteriör miljö och är certifierad via typgodkännandebevis enligt bruksklass EN16755 INT1, INT2, EXT.

Läs mer om Woodsafe PRO på tillhörande handlingar

 

Tekniska egenskaper

Tekniska egenskaper

  • Reaktion mot brand: B-s1,d0. (-s2) 
  • Beklädnadsklass: K210/B-s1,d0 
  • Beklädnadsklass: K110/B-s1,d0 
  • Fasadbeklädnad: SP-Fire 105 (gran, 3-skiktskiva) 
  • Bruksklass EN16755 INT1, INT2, EXT. (i exteriör miljö skall beklädnaden målas enligt anvisning) 
  • HR-resistance (Wood Protection Association, UK) 
  • Godkännande med eller utan luftspalt 
  • VOC (emission) godkänd enligt Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, -punkt 2, 3, 4 och 6:21 
Generell information

Generell information

I vår impregneringsprocess blöts träet och träprodukten i sin helhet och beroende på produkt trycks 2-15 viktprocent brandskyddsmedel djupgående in i träets cellstruktur, där det fixeras.

Kombinationen fukt och torkning gör att en från början färdig hyvlad, sågad eller processad träprodukt kan bli aningen krokig och skev jämfört med obehandlat trä. Ju bättre kvalitet på träprodukten, desto bättre slutprodukt.

I brandimpregneringsprocessen blöts träet upp med beredning av brukslösning för att efter impregneringsprocessen torkas och fixeras. Impregneringsprocessen kan innebära att dimensionsförändringar beroende på träslag kan förekomma, även inom ramen för samma kvalitetssortering, vilket kan resultera i att trämaterialens dimension kan variera.

Dimensionsförändring kan avvika från branschrelaterad hyvling-, och plywoodtolerans, vilket är att anse ok då impregneringsprocessen sker efter hyvling och framställan av plywood. Det åligger beställaren/kund att beakta dessa förutsättningar vid beställning via samarbetspartners av Woodsafes legoimpregneringstjänster.

Woodsafe PRO™

Effektivt och mångsidigt brandskyddsystem för interiör och exteriör applikation

Woodsafe PRO™ - Portfolio

 

 

FAQ Woodsafe PRO™

Är Woodsafe PRO™ organiskt brandskydd?

Är Woodsafe PRO™ giftig?

Är Woodsafe PRO™ godkänd att använda inomhus?

Kan Woodsafe PRO™ målas och lackas?

Innehåller Woodsafe PRO™ hygroskopiska salter?

Är Woodsafe PRO™ typgodkänd?

Vilken fuktkvot levereras?

Kan jag behandla med Woodsafe PRO™ själv?

Kan jag köpa produkten direkt av er?

Är Woodsafe PRO™ CE-certifierad?

Har Woodsafe PRO™v beständiga brandegenskaper?