Skip to content

WOODSAFE® PROTM

Hållbart framställd av elektricitet från egen solenergianläggning, CO2 neutral värme energi och fossilfritt bränsle i produktion gör WOODSAFE® PROTM  till det perfekta valet av hållbart brandskyddat trä. Självklart omfattas produkten av typgodkännande bevis vilket innebär att försäkringsbolagens ökade krav på dokumenterade egenskaper efterlevs. 

Skydda ditt nästa projekt med WOODSAFE® PROTM

WOODSAFE® PROTM var det första FRTW (Fire Retardant Treated Wood) som certifierades enligt det europeiska produktdirektivet CPD 89/106 (2009) och fortsätter sedan 2013 att vara certifierat enligt byggproduktförordningen CPR 305/2011. Utöver detta så omfattas produkten av typgodkännandebevis (2008) i enlighet med nationella byggnadsregler enligt Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen PBL, 2020:900). Kravet på typgodkännandebevis är idag frivilligt och många frågar sig varför vi upprätthåller det. Svaret är enkelt. Det är ett bevis på kvalitet och vi tycker marknadens är värd det. 

WOODSAFE® PROTM är en globalt välbeprövad brandimpregnering för flertalet träslag, exempelvis furu, gran, björk, lärk, ask, ceder, lönn, ek som ger byggherren fantastiska möjligheter att använda hållbart trä i lokaler som idrottshall, konserthus, korridorer, hotell och som fasadbeklädnad i Br1 byggnader och skall då målas med täckande filmbildande fasadfärg.

WOODSAFE® PROTM  brandimpregnerings egenskaper är inte hygroskopiska vare sig i interiör eller exteriör miljö och är certifierad via typgodkännandebevis enligt bruksklass EN16755 INT1, INT2, EXT.

Läs mer om WOODSAFE® PRO på tillhörande handlingar

 

Tekniska egenskaper

Tekniska egenskaper

  • Reaktion mot brand: B-s1,d0. (-s2) 
  • Beklädnadsklass: K210/B-s1,d0 
  • Beklädnadsklass: K110/B-s1,d0 
  • Fasadbeklädnad: SP FIRE 105 (gran, 3-skiktskiva) 
  • Bruksklass EN16755 INT1, INT2, EXT. (i exteriör miljö skall beklädnaden målas enligt anvisning) 
  • HR-resistance (Wood Protection Association, UK) 
  • Godkännande med eller utan luftspalt 
  • VOC (emission) godkänd enligt Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, -punkt 2, 3, 4 och 6:21 
Generell information

Generell information

I vår impregneringsprocess blöts träet och träprodukten i sin helhet och beroende på produkt trycks 2-15 viktprocent brandskyddsmedel djupgående in i träets cellstruktur, där det fixeras.

Kombinationen fukt och torkning gör att en från början färdig hyvlad, sågad eller processad träprodukt kan bli aningen krokig och skev jämfört med obehandlat trä. Ju bättre kvalitet på träprodukten, desto bättre slutprodukt.

I brandimpregneringsprocessen blöts träet upp med beredning av brukslösning för att efter impregneringsprocessen torkas och fixeras. Impregneringsprocessen kan innebära att dimensionsförändringar beroende på träslag kan förekomma, även inom ramen för samma kvalitetssortering, vilket kan resultera i att trämaterialens dimension kan variera.

Dimensionsförändring kan avvika från branschrelaterad hyvling-, och plywoodtolerans, vilket är att anse ok då impregneringsprocessen sker efter hyvling och framställan av plywood. Det åligger beställaren/kund att beakta dessa förutsättningar vid beställning via samarbetspartners av Woodsafes legoimpregneringstjänster.

WOODSAFE® PRO™

Marknadens första CE märkta brandskyddat trä interiör och exteriör användning

WOODSAFE® PRO™ - Portfolio

 

 

FAQ WOODSAFE® PRO™

Är WOODSAFE® PRO™ organiskt brandskydd?

Är WOODSAFE® PRO™ giftig?

Är WOODSAFE® PRO™ godkänd att använda inomhus?

Kan WOODSAFE® PRO™ målas och lackas?

Innehåller WOODSAFE® PRO™ hygroskopiska salter?

Är WOODSAFE® PRO™ typgodkänd?

Vilken fuktkvot levereras?

Kan jag behandla med WOODSAFE® PRO™ själv?

Kan jag köpa produkten direkt av er?

Är WOODSAFE® PRO™ CE-certifierad?

Har WOODSAFE® PRO™v beständiga brandegenskaper?