Skip to content

Euroklassystemet

EU-kommissionen publicerade byggproduktdirektivet (CPD) (89/106/EEG) 1989 som 2013 ersattes av byggprodukt förordningen (305/2011).

Ett av huvudskälen med direktivet var att underlätta den fria handeln inom unionen av byggprodukter.

Förordningen innehåller sex väsentliga krav där ett av kraven berör säkerhet i händelse av brand. Euroklass-systemet för trä byggprodukter berör i huvudsak ytskikt i klasser lägre än A1, A2. Den högsta euroklass trä kan uppnå är B med rök index -s1 samt brinnande partiklar d0 vilket sammansatt benämns B-s1,d0.

IMG_0715_SBI

Brandprovningsrapport är inte ett certifierande dokument av produkten

I turordning skall: produkten samplas – impregneras – samplas – provning EN13823 – ISO 11925 – klassificering EN13501-1 – granskning CE märkning enligt EN14915, Annex ZA AVCP system 1 – fortlöpande inspektion och kontroll.

Nu först kan produkten placeras på marknaden så som CE märkt med tillhörande prestandadeklaration.  

Träprodukten är godkänd utifrån monteringsförhållandet

Den prestanda träprodukten certifierats enligt bygger på monteringsförhållandet vid provning. Det är därför viktigt att ta del av prestandadeklaration som skall redovisa förutsättningar exempelvis spaltpanel och luftspalt.

Tänk på att en brandklassad träprodukt B-s1,d0 utan luftspalt inte är godkänd att använda med luftspalt. Detta är ett vanligt exempel på felaktig upphandling och användande av brandskyddat trä.

Tips från Woodsafe Timber Protection

Historiskt har obehandlat trä ansetts vara D-s2,d0 även om träpanelen ytbehandlats. I samband med marknadskontroll i Norge uppmärksammades att flertalet traditionellt målad träpanel inte uppfyllde  D-s2,d0 (CWFT).

Detta resulterade i att provningsinstitut fyllde sina orderböcker med material från tillverkarna av trä och färg, som skulle provas enligt EN13823 (reaktion mot brand). Utgången av detta har inneburit att vissa produkter fasats ut och ersatts av nya system.

Vid tillfället för marknadskontroll uppmärksammades också att modifierat trä, exempelvis oljeimpregnerat, acetylerat med flera inte uppfyllde D-s2,d0 (CWFT).

Begär därför alltid prestandadeklaration för allt trä oavsett målat eller modifierat. För brandskyddat trä skall alltid prestandadeklarationen avse kontrollsystem 1 (AVCP system 1).

Innan du köper traditionell färg för att måla träpaneler, kontrollera alltid att färgen uppfyller kraven för D-s2,d0. Samma sak gäller modifierat trä, begär prestandadeklaration där brandegenskaper skall vara deklarerad.

Dokumentbibliotek

Kom ihåg att:

Industriellt impregnerade material alltid omfattas av skall-krav på CE-märkning och prestandadeklaration när euroklass B och C saluförs. Brandskyddsimpregnerade träprodukter utan CE-märkning får inte saluföras och inte heller användas enligt EUs byggproduktförordning 305/2011.

  • Vissa förädlingsprocesser av trä för bättre beständighet kan ge träet försämrade egenskaper för att stå emot brand, vilket kan resultera i att träet hamnar inom ramen för euroklass F.
  • Den högsta klassificering trä kan uppnå är euroklass B med tilläggsindex -s1 och -d0. Det skrivs då som B-s1,d0.
  • Produkt med prestanda C-s2,d0 har lägre prestanda än euroklass B, men högre än träets egen prestanda D-s2,d0 (CWFT).
  • Den högsta klassningen av trä är B-s1,d0. Indexvärden - s, -och - d är tillägg som anger utveckling av lite eller mycket rök samt förekomst av brinnande partiklar och droppar.
  • När det gäller s-värden så anger - s1 den lägsta rökutvecklingen. Det är den som alltid föreskrivs inomhus.
  • Viktigt att kontrollera är om produktens prestanda omfattar med luftspalt eller enbart montering direkt mot underlaget.
EUROKLASS B

EUROKLASS B

För trä är den högsta prestanda Euroklass B med tillägg -s1, d0 (B-s1,d0). Vissa träslag har naturliga egenskaper vilket gör det svårt att klara tilläggsindex för rök -s1, då naturliga ämnen som hartser aktivt bidrar till brandutveckling.

Viktigt att kontrollera är att monteringsförhållandet stämmer överens med angiven brandklass. Detta framgår inte alltid helt tydligt i prestandadeklaration. Om så är fallet, begär alltid ett förtydligande eller rådgör med sakkunnig brandkonsult eller Woodsafe supportavdelning +46 10-206 72 30. 

EUROKLASS C

EUROKLASS C

En lägre klass än Euroklass B som används i utrymmen med lägre verksamhetsklass och ibland i kombination med sprinklers. Vissa träslag kan nå Euroklass C utan att behöva brandskyddas men det är främst tropiska träslag med mycket hög densitet, inte vanliga träslag som furu, gran, björk med flera. 

Viktigt att kontrollera är att monteringsförhållandet stämmer överens med angiven brandklass. Detta framgår inte alltid helt tydligt i prestandadeklaration. Om så är fallet, begär alltid ett förtydligande eller rådgör med sakkunnig brandkonsult eller Woodsafe supportavdelning +46 10-206 72 30. 

EUROKLASS D

EUROKLASS D

Träets naturliga prestanda förutsatt att träet inte modifierats eller ytbehandlats med färg.  

EUROKLASS E - F

EUROKLASS E - F

Träpaneler som målas med vanliga färgsystem eller som modifierats för beständighet  kan hamna i Euroklass E. För oljeimpregnerade produkter finns exempel på Euroklass F,  odefinierbar egenskaper. 

Euroklass tabell

Rökklass Brinnande partiklar Obrännbarhet Exempel på produkter
A1 - - X Sten, glas, stål
A2 s1, s2 eller s3 d0, d1 eller d2 X Gipsskivor (tunt papper), mineralull
B s1, s2 eller s3 d0, d1 eller d2 - Gipsskivor (tjocktpapper), brandskyddat trä
C s1, s2 eller s3 d0, d1 eller d2 - Tapet på gipsskiva, brandskyddat trä
D s1, s2 eller s3 d0, d1 eller d2 - Trä och träbaserade skivor
E - - eller d2 - Vissa syntet­material, målat trä, modifierat trä
F - - - målat trä, modifierat trä
Krav enligt SBI Liten låga FIGRA W/s
A1 - - -
A2 X - ≤ 120
B X X ≤ 120
C X X ≤ 250
D X X ≤ 750
E - X -
F - - -

SBI = Single Burning Item, EN 13823, huvudmetod för ytmaterial utom golvbeläggningar.

FIGRA = FIre Growth RAte, viktigaste parametern för brandklass enligt SBI-metoden.