Skip to content

Verksamhetspolicy

Arbetsmiljö, miljö & kvalitet

Woodsafe Timber Protection AB är en av Europas största producenter av brandimpregnerade trävaror. Verksamheten bedrivs i egen regi och anläggning ligger i Västerås, Sverige.  

Vår verksamhet skall karaktäriseras av en trygg och god arbetsmiljö med ett aktivt hållbarhetsarbete, med målet att minska verksamhetens påverkan på miljö, intressenters och medarbetare. Samt att hålla ett tydligt fokus på att vara behjälpliga för våra samarbetspartners och kunder till hållbara affärer. 

Vårt arbete med ständiga förbättringar för arbetsmiljö, miljö och kvalitét innebär: 

 • Nära dialog med våra medarbetare för ständiga förbättringar i arbetsmiljö och arbetsförhållanden. 
 • Nära dialog med intressenter i arbetet med att minska avfall och utveckling av nya produkters belastning. 
 • Kontinuerlig utveckling av interna kvalitetssystem och ISO 9001:2015. 
 • Transparent och återkommande hållbarhetsredovisning av vår verksamhet. 

 

Här kan du läsa våra policys i sin helhet:

Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Kvalitetspolicy

IDAG OCH I FRAMTIDEN

Att bedriva verksamheten på föredömligt sätt, visa vägen för en hållbar arbetsplats

Vi ska:

 • Beakta och förebygga, samt regelbundet följa upp arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsaspekter i samtliga processer och aktiviteter.
 • Tillhandahålla fakta och underlag om arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbetet till intressenter och vara öppna för deras synpunkter.
 • Kontinuerligt följa upp och säkerställa att verksamheten utvecklas inom ramen för denna policy.
 • Uppfylla de lagar, föreskrifter, krav och förväntningar från myndigheter, kunder, ägare och andra intressenter som företaget berörs av.
 • Med hjälp av tydliga mål bedriva ett arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbete som strävar mot ständiga förbättringar.
 • Ha en hög medvetenhet för dessa frågor i hela organisationen så att arbetet kan utföras på ett ansvarsfullt, säkert och effektivt sätt.

Miljöpolicy & hållbar omställning

Vårt miljöarbete utgår från att uppfylla de miljökrav som myndigheter och kunder ställer på oss.

Vi ska i största möjliga mån prioritera miljövänligt val av resurser, som till exempel elektricitet och uppvärmning av biobränsle. Företaget har gjort ett aktivt val att välja miljövänlig elektricitet såsom vatten- och vindkraft.

I listan intill kan du se vad vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening innebär.

 • Vid utveckling av impregneringsmetod tas hänsyn till processernas energiförbrukning.
 • Mängden avfall ska begränsas så långt det är möjligt och restavfallet sorteras och om möjligt återanvändas.
 • Vi skall i val av energikälla välja vind & vattenkraft.
 • Vi skall sträva efter att bli självförsörjande på el via solenergianläggning på egna takytor på årsbasis.

Vi förväntar oss att varje medarbetare:

 • Aktivt deltar i säkerhetsarbetet.
 • Tar del av, förstår och utför arbetet enligt egna arbetsplatsens miljökrav.
 • Säkerställer att vi lever upp till kundens krav och förväntningar.
 • Aktivt bidrar till ständiga förbättringar.