Skip to content

AGENDA 2030

GLOBALA MÅLEN

Tillsammans med våra samarbetspartners, leverantörer och lokala företag visar vi vägen till en bättre och mer hållbar framtid. Vi skall agera kraftfullt i vår omställning till ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Vi bidrar via våra legotjänster till en positiv samhällsutveckling och skapar boenden med hälsofördelar att bo och vistas i trämiljö.

93 länder har enats om att arbeta för Agenda 2030 med 17 globala mål som ska vara uppnådda till år 2030. Tillsammans utgör de ett globalt ramverk för en hållbar utveckling. Varje mål innehåller delmål och totalt är det 169 delmål. Med utgångspunkt i vår strategi har målen integrerats i vår hållbarhetsstrategi, och följs upp i samband med att koncernens hållbarhetsmål följs upp.

SDG Wheel_Transparent_WEB

Fokusområden

 • Material
  Vi arbetar med trä som är en förnyelsebar råvara och som binder koldioxid, men som också måste komma från ett hållbart skogsbruk för att inte hota den biologiska mångfalden. Våra uppdragsgivare äger trävaran, och genom ett nära samarbete och dialog säkerställer vi att träråvaran kommer från ett hållbart ansvarstagande skogsbruk.
 • Avfall och återanvändning
  Vi strävar ständigt efter att minska mängden avfall genom att exempelvis optimera produktionen för så lite spill som möjligt, och att regelbundet se över hur träet packas med befintligt restmaterial som skydd vid transport.
 • Energi
  Vår produktion kräver energi som till 100 procent skall komma från rena och förnyelsebara källor. Genom vår solenergianläggning är vi självförsörjande på årsbasis, och vi säljer överskottselektricitet till spotmarknaden med ursprungsgaranti via energitorget hos Mälarenergi.
 • Trygghet på arbetsplatsen
  Woodsafe Timber Protection AB ska vara en säker och trygg arbetsplats för medarbetare och entreprenörer, med en nollvision när det gäller arbetsolyckor och arbetsskador. Vi skall värna om våra medarbetare, och bidra till balans i livet mellan arbete, hälsa och fritid.
 • Intressenters hälsa och säkerhet
  Woodsafe Timber Protection AB bidrar till trygga hem och arbetsplatser byggda i trä och vi har ett stort ansvar att se till att miljön för människor är hälsosam och säker.

Hållbarhetsmål

 • Certifierat trä
  Vårt mål är att all råvara från våra intressenter senast 2025 skall komma från ett uthålligt skogsbruk och vara certifierad enligt FSC, PEFC eller SFI (100 procent eller mix).
 • Arbetsmiljö
  Vårt mål är att senast 2025 ha eliminerat alla upprepade tunga lyft i verksamheten, och att vi haft en treårsperiod utan olyckstillbud som krävt läkarvård och sjukskrivning. Till år 2023 har vi som målsättning att certifiera oss enligt ISO 45001:2018, ISO 2600, standarder för arbetsmiljö, säkerhet och organisationens samhällsansvar.
 • Klimatutsläpp och transporter
  Vårt mål är att senast 2023 ha tydliggjort en utgångsnivå för företagets klimatutsläpp inom scope 1, 2 och 3. Utgångsnivån ska visa såväl direkta utsläpp i produktionen och indirekta utsläpp från transporter. Vårt långsiktiga mål är att senast 2030 ha uppnått klimatneutralitet inom alla tre scope.

Etik

Sverige är ett av de länder i världen med minst korruption, men samtidigt är vi inte helt förskonade.

Byggbranschen är till exempel en bransch som fortfarande har en del problem med korruption och mutor. Bolaget bedömer att vår plats i byggkedjan gör att vi löper liten risk för att hamna i en utsatt position när det handlar om korruption, då vi inte samarbetar med byggindustrin direkt.

Woodsafe Timber Protection AB utför legotjänster i form av brandimpregnering av trä på uppdrag av våra samarbetspartners. I dagsläget anlitar vi inte underleverantörer. Under år 2020 har bolaget inte haft några fall av korruption och vi har inte heller avslutat några samarbeten på grund av korruption.

För att ytterligare minimera risken har Woodsafe Timber Protection AB följande rutiner och policyer

 • Policy om att minimera försäljning till slutkund
  Woodsafe Timber Protection AB har ett fördjupat samarbete med ett begränsat antal större och ekonomiskt stabila partners. Förfrågningar från slutkund förmedlas till någon av våra samarbetspartners.

 • Policy om fakturor till samarbetspartners
  Fakturor till samarbetspartners regleras utifrån betalningshistorik. Uppföljning sker genom e-post eller telefonsamtal med samarbetspartner eller kund. Samarbetet med bolagets partners utvärderas vartannat år.

 • Korruption
  VD gör bedömningar av nya leverantörer och ledningsgruppen utvärderar befintliga. När vi anlitar en ny leverantör ansvarar VD för att kontrollera entreprenörens tillstånd och kommunicerar bolagets miljökrav och policyer till leverantören.

Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

På Woodsafe Timber Protection AB är vi rädda om varandra och vi strävar efter ständiga förbättringar i en stark säkerhetskultur. En säker arbetsplats är en affärskritisk fråga och är helt avgörande för att driva en framgångsrik verksamhet. Att skapa en teamkänsla där medarbetare bryr sig om både sig själva och andra är också en del i något större: En kedja som leder till att våra medarbetare är stolta över sin egen arbetsprestation, och att leverera högsta kvalitet till våra kunder. Ett systematiskt säkerhetsarbete stödjer våra insatser för att säkerställa en effektiv och stabil produktion och ökad produktkvalitet, vilket även bidrar till ökad resurseffektivitet och lönsamhet.

Klicka här för att läsa mer om mål 8

08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
11-hallbara-stader-och-samhallen

Hållbara städer & samhällen

Ett av delmålen för hållbara städer och samhällen, är att minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet. Trä som material oavsett det används inomhus eller utomhus, ligger i frontlinjen i detta mål.

Andra fördelar som också blir tillgängliga är träets naturliga förmåga att reglera fukt och värme. När fuktigheten ökar inomhus binds den upp av träet. När luften åter blir torrare släpps fukten ut igen. Denna process har studerats med värmekamera och visat att när fukten tas upp av träet avgår värme som värmer upp rummet.

Klicka här för att läsa mer om mål 11

Hållbar konsumtion & produktion

Effektivitet i vår verksamhet innebär att vi strävar efter kapacitet med minimalt uttag av resurser, som elektricitet, ventilation, värmeåtervinning, förbränning, processtider och kemikalieanvändning. De insatser som hittills genomförts är omfattande men det kvarstår mycket att göra i ständiga förbättringar.

Samhällets framtid måste ställas om till hållbar konsumtion och produktion, som innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen, samt minskad påverkan från farliga kemikalier. Åtgärderna innebär förutom miljöfördelar, även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa, och därmed minskad fattigdom i världen.

Klicka här för att läsa mer om mål 12

12-hallbar-konsumtion-och-produktion
13-bekampa-klimatforandringarna

Bekämpa klimatförändringarna

Byggindustrin står för 21 procent av utsläppen av växthusgaser. Trä binder kol och är därför ett klimatsmart byggnadsmaterial som binder koldioxid både under tiden trädet växer i skogen, och så länge den färdigställda byggnaden står på plats. Woodsafe Timber Protection AB erbjuder marknaden brandimpregnering av trä, som förädlar träets egenskaper och gör det möjligt att i större utsträckning bygga säkert i trä. På det viset bidrar vi till att bekämpa klimatförändringarna. Genom vår värdekedja har vi en negativ inverkan på klimatförändringarna i form av exempelvis koldioxidutsläpp, främst från transporter som ligger i vårt scope 3. Vi har redan minskat vår negativa påverkan och fortsätter arbetet för att förbättra vårt klimatavtryck, med målet att bli helt klimatneutrala inom scope 1, 2 och 3 till år 2025.

Klicka här för att läsa mer om mål 13

Ekosystem & biologisk mångfald

Genom att tillsammans med våra samarbetspartners arbeta för att 100 procent av all träråvara som passerar genom bolagets fabrik skall vara certifierad, bidrar vi till att bevara ekosystem och upprätthålla den biologiska mångfalden. Tillsammans med våra partners bidrar vi också till återplantering av skog för att trygga återväxten av skog, såväl som den biologiska mångfalden. Ett modernt skogsbruk domineras ofta av monokulturer, vilket har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Woodsafe Timber Protection AB:s verksamhet riskerar därmed att i ett längre perspektiv driva på ett icke hållbart skogsbruk där den biologiska mångfalden hotas.

Klicka här för att läsa mer om mål 15

15_ekosystem