Skip to content

WOODSAFE® WFX™

Vissa säger... "Vårt brandskydd har samma egenskaper som WFX".  

På WOODSAFE® säger vi... Inga kopior kan mäta sig med originalet!

WOODSAFE® WFX™ är det enda brandimpregneringssystem i Europa med godkända egenskaper för utomhus användning utan krav på ytbehandling. Vi har jobbat i över 30år med brandimpregnering och vi vet vad som fungerar och inte fungerar.

Skydda ditt nästa projekt med WOODSAFE® WFX naturlig åldring

WOODSAFE® Exterior WFX™ brandimpregnering finns att tillgå i flertalet olika träslag bland annat röd och gul Ceder, Cederspån, Thermowood Gran, -Furu, -Ask, Accoya, Nobelwood, Ayous, Frake, Gran, Kärnfuru, Lärk med flera. 

WOODSAFE® Exterior WFX™ brandimpregnering omfattas av typgodkännandebevis enligt Boverkets byggregler, Plan och bygglagen (SFS 2010:900) samt byggproduktförordningen 305/2011, EN14915 med tillhörande fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (0402). Dokumentreferens TG0263-08, CPR-0402-SC0260-15. 

WOODSAFE® Exterior WFX™ brandimpregnering är den enda produkten på marknaden certifierad enligt EN16755 EXT och ASTM D2898, vilket är direkt avgörande för lämpligheten att montera brandimpregnerat trä i exteriör miljö utan skyddande färgskikt, vilket gör produkten till ett utmärkt val för fasadbeklädnad som skall åldras naturligt utan underhåll.

VIKTIG INFORMATION: Den brittiska  nationella BS-EN16755 EXT standard är upphävd och ej längre gällande. Detta innebär i korthet att BS-EN16755 EXT inte kan tillämpas som ett alternativ till EN16755 EXT. För mer information, kontakta vår supportavdelning.

 

Tekniska egenskaper

Tekniska egenskaper

  • Reaktion mot brand: B-s1,d0. (-s2)  
  • Typgodkänd fasadbeklädnad: SP-Fire 105 
  • Typgodkänd bruksklass EN16755 INT1, INT2, EXT. 
  • LR-resistance (Wood Protection Association, UK) 
  • Godkänd fasadbeklädnad* med Rockwool, Isover, Kingspan, Finnfoam 
  • Godkänd fasadbeklädnad* med KL-trä substrat, 3-skiktskiva, Granplywood 
  • Uppfyller kraven för E1 (EN717) 

* Kontakta oss för mer information, klicka här

Generell information

Generell information

I vår impregneringsprocess blöts träet och träprodukten i sin helhet, och beroende på produkt trycks 2-15 viktprocent brandskyddsmedel djupgående in i träets cellstruktur, där det fixeras.

Kombinationen fukt och torkning gör att en från början färdig hyvlad, sågad eller processad träprodukt kan bli aningen krokig och skev jämfört med obehandlat trä. Ju bättre kvalitet på träprodukten, desto bättre slutprodukt.

I brandimpregneringsprocessen blöts träet upp med vatten blandat med brandimpregneringsmedel, för att sedan torkas. Impregneringsprocessen innebär också att dimensionsförändringar beroende på träslag och plywood kan förekomma, även inom ramen för samma kvalitetssortering, vilket kan resultera i att trämaterialet dimension förändras olika.

Dimensionsförändring kan avvika från hyvlingstolerans och plywoodtolerans, vilket anses vara ok eftersom impregneringsprocessen sker efter hyvling och framställan av plywood. Det åligger beställaren/kund att beakta dessa förutsättningar vid beställning via samarbetspartners av Woodsafes legoimpregneringstjänster.

WOODSAFE® Exterior WFX™

Marknadens enda brandimpregnerat trä med godkända egenskaper för naturlig åldring i exteriör miljö

WOODSAFE® Exterior WFX™ - Portfolio

 

 

FAQ WOODSAFE® Exterior WFX™

Är WOODSAFE® Exterior WFX™ organiskt brandskydd?

Är WOODSAFE® Exterior WFX™ giftig?

Kan WOODSAFE® Exterior WFX™ användas inomhus?

Kan WOODSAFE® Exterior WFX™ ytbehandlas?

Kan jag behandla med kisel typ Organowood, Sioox, järnvitriol?

Innehåller WOODSAFE® Exterior WFX™ ämnen som är upptagna på REACH SVHC-lista?

Kan brandskyddsmedel uppbyggt på järnfosfat, di-ammonium, ammoniumfosfat jämställas med de underhållsfria egenskaperna för WFXTM?

Är WOODSAFE® Exterior WFX™ typgodkänd?

Är WOODSAFE® Exterior WFX™ CE-certifierad?

Kan jag köpa produkten direkt av Er?

Har WOODSAFE® Exterior WFX™ beständiga brandegenskaper?

Vad skiljer WOODSAFE® Exterior WFX™ mot andra brandskyddsmedel?

Innehåller WOODSAFE® Exterior WFX™ hygroskopiska substanser till exempel ammoniumfosfat?

Vissa aktörer menar att deras produkt är underhållsfri eftersom träslaget genom-impregneras, stämmer det?

Om
WOODSAFE® WFXTM

Många frågar oss vad som skiljer Exterior WFX från andra typer av brandskyddsmedel. Att förklara i korthet är inte enkelt, det krävs lite mer tid eftersom skillnaden är så avgörande i alla dess avseenden. För att du skall få en snabb introduktion, se denna explainer video. 

Vill du veta mer, kontakta oss: 010-2067230