Skip to content

Globala trender

Sverige står inför stora utmaningar

Klimatförändringarna är utan tvekan vår tids största ödesfråga. Samhället kan inte fortsätta slösa på jordens resurser. Tillsammans måste vi göra allt för att ersätta fossila bränslen och material med negativt klimatfotavtryck med förnyelsebara alternativ så som trä.

Woodsafe Timber Protection AB, som servicelänk mellan byggherre och skogsindustrin, bidrar till att byggherrar ges möjligheten att använda trä i byggnadsverk där träets egna brandegenskaper inte är tillräckliga för att uppfylla samhällets krav mot brand.

Potentialen förverkligas när intressenter väljer våra produkter framför fossila byggmaterial. Vår ledstjärna avspeglar engagemang och målmedvetna beslut för effektivisering och omställning inom hela värdekedjan.

6_HUS med folk

Globala trender sätter fokus på skogen

År 2050 bedöms 70 procent av världens befolkning att leva och bo i städer. Detta är ett antagande som FN-organet UN-Habitat utgår ifrån i visionen ”bättre livskvalitet för alla i en värld som urbaniseras”. Därför är det viktigt att se till hela samhället, och ge landsbygden de förutsättningar som behövs för en levande landsbygd. Det ökade trycket på bostäder, energi, matförsörjning och kollektivtrafik kommer att påverka planetens välbefinnande.

Skogens produkter kan på ett klimatvänligt sätt lösa de urbana utmaningarna genom exempelvis klimatsmart byggande av bostäder, och ökad utveckling av miljövänliga och hållbara mat- och dryckesförpackningar för människor på språng.

Bygga med trä

Globala drivkraften att bygga med trä är stark, fler byggnader skall byggas med trä. Detta är den globala trenden. Skogsindustrin kan inte blunda för att ett hållbart skogsbruk omsorgsfullt förvaltat med biologisk mångfald, är ett måste. Om träbyggandet skall fortsätta i samma eller ökad takt, måste industrinäringen visa den respekt naturen förtjänar. Först då kan byggsverige stå upp för en hållbar samhällsutveckling där skogens resurser tas om hand.

Klimatkrisen

Klimatkrisen och cirkulär ekonomi driver hållbarhetsagendan på flera fronter, och där FN:s globala mål om att bekämpa klimatförändringarna, Parisavtalet och samhällets ökade medvetenhet kring klimatet driver på utvecklingen mot ett koldioxidneutralt samhälle. Målet för en hållbar ekonomi i EU är bland annat noll nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Därför måste vi hjälpas åt att agera nu. Brist på naturresurser och historisk linjär ekonomi gör att vi måste agera kraftfullt.

Hälsa och säkerhet

I studier bland annat från Kanada har man undersökt hur trä påverkar oss människor på arbetsplatser, skolor och i offentliga byggnader. Resultatet visar att en miljö med exponerat trä förbättrar upplevelsen och den psykiska hälsan hos människorna som vistas i lokalen. Man har bland annat kunnat se att det minskar stress och motverkar utbrändhet. Detta är en av anledningarna till att trä börjat användas inom sjukvården och i rum med kritisk behandling.

Så bidrar Woodsafe Timber Protection AB:

  • Industriell vakuumtryckprocess
  • Tillverkningskontroll av RISE
  • Typgodkännandebevis
  • CE-certifiering
  • Kvalitét och ledningssystem ISO 9001
  • Miljöledningssystem ISO 14001
  • Tredjepartskontroll av RISE
  • Tredjepartskontroll av WPA (UK)
  • Tredjepartskontroll av Treteknisk (NO)
  • Brandtekniska krav, till exempel SP FIRE 105