Skip to content

Bygga hållbart?
Välj då CO2 SMART by WOODSAFE

Vissa säger… Vi är det gröna alternativet för brandskyddsmedel. På WOODSAFE® säger vi… Vi är det CO2 SMARTA valet i värdekedjan brandskyddat trä.
Det räcker inte med att se till "grönt brandskyddsmedel". Det är ett säljargument utan brandtekniska funktion. Att tillverka brandimpregnerat trä utifrån "grönt" regleras av nationell lagstiftning och REACH vilket är en förordning alla tillverkare måste efterleva. På Woodsafe Timber Protection efterlever vi samtliga relevanta krav enligt miljöbalken, arbetsmiljöförordningen och självklart också REACH förordningen.

Men vi gör mer än så! Vi investerar stort och CO2 SMART i vår värdekedja som inkluderar helheten av vår verksamhet. Läs mer om våra insatser i vår hållbarhetsredovisning.

04F00932-6A64-4F4B-9C6F-82291D291999_1_105_c

Brandskyddat trä

KVALITET ÄR HJÄLTEN FÖR HELA VÅR VÄRDEKEDJA

  • Typgodkännandebevis enligt Boverkets byggregler
  • Typgodkännandebevis enligt Plan, -och Bygglagen (SFS 2010:900)
  • Byggproduktförordningen 305/2011, Annex ZA, AVCP system 1
  • Kvalitets och systematiskt ledningssystem ISO 9001:2015
  • Systematiskt miljöledningssystem ISO 14001:2015
  • Flame Retardant Approved Treater, WPA (Storbritannien)

WOODSAFE tillverkas enligt svenska värderingar för kvalitét, arbetsförhållande och socialt ansvarstagande.

Den värdekedja Woodsafe Timber Protection AB bidrar med till träindustrin är spetskompetens att förädla trämaterialets naturliga egenskaper mot brand, till de högsta möjliga för materialet. I vårt dagliga arbete ser vi till varje projekts förutsättningar såsom kapillära egenskaper, cellstruktur, innehåll av lignin med mera för att kunna leverera optimal kvalitét. Men vår vardag handlar om mer än produktion av brandsäkra träprodukter.

Vi värderar och prioriterar våra medarbetares arbetsförhållanden där balans mellan arbete och fritid värderas högt, parallellt med att våra intressenters förväntningar alltid tas i beaktning. Via tydliga instruktioner och tydligt ledarskap skapar vi kvalitét i djupet av värdekedjan och i våra medarbetare och leverantörers vardag. 

Trovärdig dokumentation.

Det viktigaste är inte att ha flest träslag dokumenterade enligt B-s1,d0. Det viktigaste är att visa upp trovärdig dokumentation i enlighet med regelverket baserad på rätt förutsättning för användningen. Med trovärdig information menar vi den som bygger på tredjepart exempelvis: Godkännande av EN16755 EXT och inte utlåtanden från EJ ackrediterad instans eller privata aktörer.

D O K U M E N T B I B L I O T E K