Skip to content

WOODSAFE® SP FIRE 105

Woodsafe Timber Protection AB har två brandimpregnerings system ger dig unik valfrihet att välja mellan traditionell målad fasad eller fasad för naturlig åldring. Genom våra samarbetspartners erbjuds komplett dokumenterad träfasad där uppbyggnad av konstruktionen, luftning, isolering, substrat och ytbehandling ingår i godkännandet. Båda WOODSAFE®- systemen har typgodkända egenskaper enligt fasadbeklädnad (SP FIRE 105) och bruksklass EN16755 EXT. Att välja WOODSAFE® innebär att du som byggherre lever upp till lagkraven enligt Boverkets byggregler och Plan, och Bygglagen, PBL.

Header1_1

Tips från Woodsafe Timber Protection AB

När man föreskriver, upphandlar och monterar upp en träfasad behöver man ta hänsyn till  brandkraven som ställs på byggnadsklass och verksamhetsklass. Brandkravet på flerbostadshus eller byggnader med högre skyddsbehov ställer ofta krav på SP FIRE 105.

Men glöm inte bort bruksklassen.

"Ett brandskydd i exteriör miljö utan godkända EN16755 EXT egenskaper är inte att rekommendera, då den äventyrar såväl säkerhet som ekonomiska värden"

Typgodkänd fasadbeklädnad enligt BBR, Plan, -och bygglagen (PBL)

Vilket krav på brandskydd man behöver ta hänsyn till baseras på byggnadsklass och verksamhetsklass. I flerbostadshus över två våningar klassificeras byggnaden som byggnadsklass Br1 eller högre beroende på verksamhetsklass. I aktuellt fall skall träfasad-uppbyggnaden vara godkänd enligt SP FIRE 105 som är en konstruktionsbrandprovning, till skillnad från Euroklass B som används i våra grannländer, exempelvis B-s2,d0 (Danmark) och B-s3,d0 (Norge). Brandklassning SP FIRE 105 kan vara ersättande för obrännbar fasad baserat på funktionskraven för nedfallande delar, värmestrålning, takfotstemperatur och brandspridning längs beklädnadens yta och i luftspalt. 

WOODSAFE® PRO™ och WOODSAFE® Exterior WFX™ finns provad i flertalet variationer och flertalet kombinationer med bakomliggande substrat. Kontakta någon av våra samarbetspartner för mer information om vad som är provat och godkänt. 

Att välja fasadbeklädnad SP FIRE 105

SP FIRE 105 innebär ett komplett fasadsystem kan vara uppbyggt av träfasad, luftningsläkt, isolering och en stomme bestående av trä, betong eller stål. Dessa vitt skilda förutsättningar påverkar brandförlopp och det är därför viktigt att välja träfasadsystem med godkända brandtester.

I huvudsak består SP FIRE 105-provningen i att fastställa strålningsvärme från beklädnaden (<80kW/m2), takfotstemperatur (<450°C), brandspridning längs beklädnadens yta och i konstruktionen samt nedfallande delar. Vid provning är det inte ovanligt med genombränning och därför är det viktigt att isoleringen ingår i provningen då isolering och luftspalt har stor påverkan för förloppet. Material som sten-, och glasull är klassificerade som A2 även då glasull har helt andra egenskaper än stenull vid provning. Andra isoleringsmaterial exempelvis fenolbaserade isolerings skivor påverkar helt klart resultaten och är viktigt att ha dokumenterade.

WOODSAFE®-systemen finns komplett provade i en mängd olika utföranden som är tillgängliga via noggrant utvalda samarbetspartners. I systemen finns verifierade resultat i kombination av träslag, isoleringsmaterial som Rockwool, Finnfoam, Isover, Kingspan, 3-skiktskiva och KL-trä som stomme.

Viktigt i valet av träfasad med godkända egenskaper enligt SP FIRE 105.

Glöm inte bort bruksklassen! Ett godkänt SP FIRE 105 system utan bruksklass EN16755 EXT är inte en långsiktig hållbar investering.