Skip to content

WOODSAFE® PRO™ Plywood

WOODSAFE® PRO™ är ett brandimpregneringssystem för träskivor med mycket brett och mångsidigt användningsområde. Exempel på användningsområde är utrymningsväg, vägg och takbeklädnad, akustikpanel och inredning i miljöer som skola, sjukhus, idrottshall, kongresshall, konferenshall, fordon med flera.  

Ett mångsidigt brandskydd

WOODSAFE® PRO™ Plywood finns att tillgå som 3-skiktskiva, LVL, Kerto Q, Kerto S samt plywood av björk, gran, poppel. Tillgången finns enbart tillgänglig via utvalda producenter.
Länk till återförsäljare 

WOODSAFE® PRO™ tillverkningen omfattas av typgodkännandebevis enligt Boverkets byggregler, Plan och bygglagen (SFS 2010:900) samt byggproduktförordningen 305/2011, EN14915 med tillhörande fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (0402). Dokumentreferens TG0263-08, CPR-0402-SC0268-09. 

WOODSAFE® PRO™ är inte baserat på hygroskopiska substanser som ammoniumfosfat, di-ammonium, urea eller liknande substanser, som kan skapa problem med mögel påväxt bland annat i utrymmen med hög relativ luftfuktighet.

Tekniska egenskaper

Tekniska egenskaper

  • Reaktion mot brand: B-s1,d0. (-s2) 
  • Beklädnadsklass: K210/B-s1,d0 
  • Beklädnadsklass: K110/B-s1,d0 
  • 3-skikt skiva SP FIRE 105
  • Bruksklass EN16755 INT1, INT2
  • HR-resistance (Wood Protection Association, UK) 
  • Godkännande med eller utan luftspalt 
  • VOC (emission) godkänd enligt Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, -punkt 2, 3, 4 och 6:21 
Generell information

Generell information

I vår impregneringsprocess blöts träet och träprodukten i sin helhet och beroende på produkt trycks 2-15 viktprocent brandskyddsmedel djupgående in i träets cellstruktur där det fixeras.

Kombinationen fukt och torkning gör att en från början färdig hyvlad, sågad eller processad träprodukt kan bli aningen krokig och skev jämfört med obehandlat trä. Ju bättre kvalitet på träprodukten, desto bättre slutprodukt.

I brandimpregneringsprocessen blöts träet upp med vatten blandat med brandimpregneringsmedel för att sedan torkas. Impregneringsprocessen innebär också att dimensionsförändringar beroende på träslag och plywood kan förekomma, även inom ramen för samma kvalitetssortering, vilket kan resultera i att trämaterialets dimension förändras olika.

Dimensionsförändring kan avvika från hyvlingstolerans och plywoodtolerans, vilket anses vara ok eftersom impregneringsprocessen sker efter hyvling och framställan av plywood. Det åligger beställaren/kund att beakta dessa förutsättningar vid beställning via samarbetspartners av Woodsafes legoimpregneringstjänster.

WOODSAFE® PRO™ Plywood

Effektivt och mångsidigt brandskyddsystem för plywood i interiör applikation för vägg, takbeklädnad och akustikskivor

WOODSAFE® PRO™ Plywood - Portfolio

 

 

FAQ WOODSAFE® PRO™ Plywood

Är WOODSAFE® PRO™ organiskt brandskydd?

Kan WOODSAFE® PRO™ Plywood faneras?

Kan WOODSAFE® PRO™ Plywood levereras i specialmått?

Kan WOODSAFE® PRO™ Plywood perforeras?

Är WOODSAFE® PRO™ Plywood giftig?

Är WOODSAFE® PRO™ Plywood godkänd att använda inomhus?

Innehåller WOODSAFE® PRO™ hygroskopiska salter?

Kan WOODSAFE® PRO™ Plywood målas och lackas?

Är WOODSAFE® PRO™ Plywood typgodkänd?

Kan jag behandla med WOODSAFE® PRO™ Plywood själv?

Vilken fuktkvot levereras?

Kan jag köpa produkten direkt av er?

Har WOODSAFE® PRO™ beständiga brandegenskaper?