Skip to content

Kvalitet

Kvalitetspolicy

Woodsafe Timber Protection AB tillhandahåller en servicetjänst till byggindustrin, för att förädla träslagets egenskaper mot brand, till högsta möjliga nivå för interiört och exteriört användningsområde. Vår policy bygger på våra kärnvärden och uppförandekod, som är en del av vårt ledningssystem.

Vår ambition är att ligga i framkant av utveckling för de produkter och tjänster vi levererar, så att våra intressenter kan möta samhällets krav mot brand, men också att omfamna intressenter med sakkunnig rådgivning, för produktens funktion i byggnadsverket. 

För att nå dit arbetar vi efter riktlinjer enligt ISO 9001 på följande sätt.

cert
Kund1

Kundtillfredsställelse

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför

 • bygger vi dialogen med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter, på förtroende och samverkan.

 • utgår vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt.

 • är vi alltid samarbetsvilliga när det gäller våra kunder.

 • visar vi upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i kundens ögon.

 • tillhandahåller vi säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda tjänster.

Medarbetartillfredställelse

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför

 • arbetar samtliga medarbetare som ett lag, där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten.

 • tillgängliggörs kritisk information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång.

 • uppmärksammar och bekräftar vi framgång samt belönar framgång.

 • tillser vi att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning.

 • följer vi vår värdegrund.

Wstp_staff_4_1350
4X5A5174L1

Samhälle

Företaget ingår i ett större sammanhang. Därför

 • följer vi de lagar och förordningar som råder, men även företagets etiska regler och policys.

 • har vi kretslopps-begreppet i åtanke vid beslut.

 • minimerar vi negativ påverkan på luft, vatten och mark.

 • minimerar vi förbrukning av vatten och energi.

Ständiga förbättringar

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet. Därför

 • baserar vi våra beslut på fakta och mätningar.

 • förbättrar vi kontinuerligt vårt kvalitetsledningssystem.

 • gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt.

 • arbetar vi proaktivt med att förebygga problem och risker.

 • engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet, i syfte att öka kundtillfredsställelsen.

2021-05-10 12.23.44