Skip to content

Din trygghet - beständiga brand egenskaper

Låt oss först förklara. Brandklassning är en sak, men brandskyddsmedlets lämplighet att använda i exteriör och fuktig miljö är något helt annat. Träproduktens brandklass är inte beroende av beständighets egenskaperna vid tidpunkten för testning för att verifiera brandklassen. Brandegenskapen är däremot beroende av att kravkriterierna enligt EN16755 EXT uppfylls för att säkerställa funktion över tid och vid exteriöra förutsättningar som UV, fukt och temperaturskillnader.

Många faktorer har betydelse för långsiktig funktion mot brand, så som brandskydds-medlets ämnen är hygroskopiska eller inte, om brandskyddsmedlet är godkänt för exponering i utomhusmiljö utan eller med (måste) täckmålning. Det finns inga  brandskyddsmedel med godkända långtidsbeständiga egenskaper utan krav på ytbehandling som baseras på substanser exempelvis ammonium, di-ammonium, poly-ammonium, järn(III)fosfat, borater. Dessa system måste vara täckmålade (inte laserade) med dokumenterade egenskaper enligt EN16755 EXT.

TTUN7028

Vissa säger... Vi är godkända.

På WOODSAFE® säger vi...
Vi är typgodkända!

Nu kanske du ställer dig frågan. Vad är skillnaden?

Låt oss förklara: Typgodkännande är ett godkännandebevis att produktens egenskaper uppfyller nationella byggregler som även omfattar tredjeparts granskning av kvalitetsledningssystem och fortlöpande tillverkningskontroll. 

Woodsafe Timber Protection AB:s typgodkännande är ett godkännandebevis för våra tjänster enligt 1 samt 8 kap. 22 och 23§§ Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) och 4 § 2 och 3 PBL samt Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, -punkterna 2, 3, 4 och 6:21 som också inkluderar den viktiga bruksklassen enligt EN16755 INT1, INT2 samt EXT.

 

0263-08_Sida_1

Vill du känna dig trygg?

Välj då typgodkänd brand impregnering. En klass för sig!

Woodsafe Timber Protection AB är den enda tillverkare av två impregneringssystem med typgodkännande-bevis för beständiga egenskaper EN16755. Detta är en kvalitets bevis vi är stolta över och vi säkerställer funktion för din skull.

WOODSAFE® WFX och WOODSAFE® PRO typgodkända egenskaper verifieras av RISE (0402) i TG 0263-08 och gäller samtliga träslag för naturlig åldring och gran med täckande färgskikt av fasadfärg enligt typgodkännandebevis.

EXT-08

FR_Benchmark_Treater (Woodsafe)

Woodsafe Timber Protection är WPA kvalitets certifierad

Rötterna till Wood Protection Association går tillbaka till 1934 med bildandet av British Wood Preserving Association ägde rum. Med den av WPA samlade branschkunskap och erfarenhet är WPA Storbritanniens ledande organ i alla frågor som rör träskydd och har en respekterad röst med många brittiska och europeiska standardsättare. WOODSAFE® PRO är WPA certifierad och listad som HR (humidity resistance) och WOODSAFE® WFX är WPA certifierad och listad som LR (leach resistance). 

WOODSAFE® PRO™
Mångsidigt och användarvänligt brandskyddat trä både interiör och exteriör miljö. I exteriör eller fuktig miljö skall träprodukten målas traditionellt enligt anvisning och vid användning interiört finns flertalet alternativ för kreativ kulörsättning. 

WOODSAFE® WFX™
Världsomspännande unikt brandskydd optimerad och godkänd för fuktiga och exteriöra miljöer utan krav på skyddande ytskikt t.ex. fasadfärg.   

Tips: "Du känner väl till att brandklass är en sak medan bruksklass en helt annan. Att välja brandskyddssystem innebär att du måste ha koll på bägge förutsättningarna".

Vi vet hur urlakning ser ut.

Gör du?

För ett otränat öga är det inte helt enkelt att se urlakning av brandskyddsmedel och koppla andra defekter till urlakning, exempelvis mögelpåväxt inomhus i utrymmen med hög relativ fuktkvot eller bristfällig ventilation och köldbryggor. Urlakning kan visa sig på många vis men också genom mögelpåväxt på grund av näringstillförsel via brandskyddsmedlet. Detta är ett relativt vanligt problem i interiöra miljöer med köldbryggor, temperaturskillnader och bristfällig ventilation. I påfrestande exteriör miljö är det inte möjligt att använda sig av ammoniumbaserade och liknande brandskyddssystem, då denna typ av formula är hygroskopisk och oskyddad leder till urlakning.

WOODSAFE® har typgodkända egenskaper för varierande applikationer och vi har ett tränat öga hur detta uppstår och vi vet varför det är så viktigt att säkerställa egenskaper enligt EN16755 INT1, INT2 och EXT.

Om du känner dig osäker, varför chansa?