Skip to content

Bruksklass av brandskyddat trä

Vad menas med begreppet bruksklass?
Inom området för brandskyddat trä är begreppet "bruksklass" av stor betydelse och används frekvent. Bruksklass hänvisar till brandskyddsmedlets lämplighetsegenskaper för det specifika användningsområdet, till exempel brandskyddat trä i en exteriör miljö. Det är möjligt att uppnå en viss brandklass, som exempelvis SP-Fire 105, utan att ha en bruksklass, men utan en typgodkänd bruksklass är det osäkert huruvida brandegenskaperna kommer att vara beständiga över tid. Därför är det nödvändigt att kombinera brandklassen med bruksklassificerat brandskyddat trä./span>

wstp-cederhusen 1920

Trygghet med att använda bruksklassat brandskyddat trä

  • 1Godkännande av anmält organ via typgodkännandebevis
    Att välja typgodkänt bruksklassat (EN16755 EXT) brandskyddat trä erbjuder flera fördelar. En av dessa fördelar är att brandskyddsbehandlingen har genomgått noggranna tester utförda av ackrediterade provningsinstitut. Under kontroll- och provningsprocessen utvärderas flera faktorer, inklusive upptagningskontroll, hygroskopicitet, urlakning och brandtekniska egenskaper före och efter provning. Denna omfattande provningsprocess säkerställer att brandskyddsbehandlingen uppfyller de nödvändiga kraven och att dess prestanda är verifierad och pålitlig.
  • 2Hållbarhet över tid
    När man vistas i en byggnad med en träfasad är det avgörande att specifika brandsäkerhetskrav uppfylls. Genom att använda typgodkänd bruksklass för brandskyddat trä kan man säkerställa att de viktiga brandegenskaperna bibehålls även vid exteriör exponering. Detta innebär att brandskyddet kommer att förbli effektivt under en längre tidsperiod, vilket i sin tur bidrar till att undvika kostsamma och tidskrävande åtgärder för att återbehandla eller underhålla brandskyddet. Genom att använda typgodkänd bruksklass för brandskyddat trä kan man skapa en trygg och säker miljö samtidigt som man minimerar framtida underhållskostnader.
  • 3Trygghet för de boenden och byggherrens investering
    Användningen av typgodkända bruksklassade träfasadsystem ger en extra nivå av trygghet för både boende och byggherrens investering. Genom att förlita sig på produkter och system som har blivit provade, granskade och godkända av ett oberoende anmält organ kan man vara säker på att de uppfyller specifika krav och har genomgått strikta tester. Detta ökar förtroendet för brandskyddets effektivitet, följsamheten mot byggregler, ekonomiskt hållbar livslängd och bidrar till att skapa en tryggare boendemiljö. Genom att välja typgodkända bruksklassade träfasadsystem kan man vara säker på att man har gjort en pålitlig och kvalitetssäkrad investering.

 

 

Sammanfattningsvis ger typgodkänt bruksklassat brandskyddat trä ovärderliga fördelar eftersom helheten bedöms och vägs samman till ett typgodkännandebevis för systemet. Det är alltså inte möjligt att utfärda typgodkännandebevis enbart med SP-Fire 105. Bruksklass enligt EN16755 INT1, INT2 och EXT måste också vara godkänd för att typgodkännandebevis ska kunna utfärdas.

Typgodkänt brandskyddat trä befinner sig i en kvalitetsklass för sig och kan inte jämställas med enskilda rapporter eller utlåtanden. Genom att förlita sig på typgodkända lösningar får man en omfattande bedömning och bevisning av brandskyddets prestanda och lämplighet för olika användningsområden. Detta ger en ökad trygghet och förtroende för att brandskyddet kommer att fungera som avsett och behålla sin effektivitet över tiden. Att välja typgodkänt bruksklassat brandskyddat trä är därför en pålitlig och säker investering för att uppnå robust och beständigt brandskydd.