Skip to content

Byggentreprenör

Låt oss berätta om kraven som ställs på dig när du använder brandsäkert trä

Myndigheterna gör det allt lättare att bygga vilket i sig är bra, men det ställer högre krav på dig som byggentreprenör att besitta kunskap för att ta rätt beslut.  

Du vet vilka brandkrav som ställs, men har du koll på resten?  Svaret finns, men om du är ovan att tolka regelverket så kan det vara svårt att tolka och förstå den djungel av paragrafer och siffror som berör brandskydd. Byggproduktförordningen ställer tydligt krav på dig som nedströmsanvändare. Det är din skyldighet enligt förordningen att säkerställa att produkten uppfyller prestandakraven i händelse av brand. Utöver dessa krav måste du ha koll på nationella krav och inte minst bruksklassen EN16755 EXT.

wstp_parkinggarage_Leiden_AL

"eller likvärdig produkt"

Alla projekt har en brandskyddsdokumentation enligt lovet och startbesked. I handlingarna anges kraven och ibland hänvisning till fabrikat i kombination till "eller likvärdig". 

Att byta fabrikat är ok, men det måste vara likvärdig enligt lovet. Om du tar beslutet att välja annat fabrikat än föreskrivet, då ligger bevisbördan på dig att bevisa likvärdiga egenskaper i sin helhet, inte enbart brandklassen.


T I L L   D O K U M E N T B I B L I O T E K E T

Ställ krav på brandskyddat trä och den dokumentation som visas

Bara för att en produkt är CE-märkt innebär det inte att den lever upp till nationell bygglagstiftning. Det är en helt annan sak. Som byggare förutsätts att du har kunskap om Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900). Den träprodukt som är avsedd att användas omfattas av flertalet Skall-krav i PBL och BBR. De kontrolleras enklast via typgodkännande, till exempel fasadkrav SP FIRE 105 och beständiga brandegenskaper EN-16755 EXT.

Om du inte har kunskap att bedöma produktens prestanda och tolka kraven bör du överlämna ansvaret att kontrollera prestanda till annan person. 

WOODSAFE® konceptet

När du väljer att använda dig av WOODSAFE® brandskyddat trä så väljer du en tillverkare med koll på certifiering och dokumentöverlämnande i samband med slutbesiktning. Du får sakkunnig rådgivning om lämplig kvalitet, profil och dimension på träet som är tänkt att användas. Vi ger dig tips och värdefulla råd som underlättar din projektplanering. Woodsafe Timber Protection AB emballerar omsorgsfullt det material du beställer och vi levererar på utsatt tid från vår fabrik.

När du använder WOODSAFE® träpanel så arbetar du med en produkt som har djupgående brandskydd på samtliga sex sidor. Träprodukten kan kapas och mått anpassas och sorteras som vanligt trä för återvinning eller förbränning i kommunala förbränningsanläggningar. Produkten hanteras under normala arbetsmiljöföreskrifter och skyddsutrustning med mera. Innan du börjar hantera WOODSAFE® brandimpregnerat trä, läs alltid relevanta faktablad och instruktioner.

Gör det lätt för dig

Kontakta vår supportavdelning för sakkunnig support på produktnivå eller kontakta våra premiumpartners för rådgivning för träslag, kvalitet, profiler, efterbehandling med mera.

KONTAKT

Frågor och svar:

Det finns de som påstår att WOODSAFE® Exterior WFX™ är farlig. Stämmer det?

Kan WOODSAFE® användas till miljömärkta byggnader?

Kan jag behandla WOODSAFE® med kiselbaserade produkter typ Sioox, Organowood?

Är WOODSAFE® naturlig och organisk?

Hur hanterar jag kapsnitt och håltagning?

Kan jag måla träpanelen med vilken färg som helst?

Är produkten farlig för min personal att hantera?

Det finns aktörer som menar att deras produkt är genom-impregnerad. Vad menas med det?

Är tillverkningen och produkten certifierad?

Hur kan jag köpa produkten?