Skip to content

K210/Bs1,d0

Detta är en omtalad klassning mer känd som tändskyddande beklädnad. Klassificeringen K210/B-s1,d0 är inte en EN-standard. Det är en sammansatt nationell klass baserad på den bästa kompromissen när tändskyddande beklädnad baserad på nationella krav och provningsmetoder tvingades in i EN-standarder, där det inte fanns någon direkt översättning eller liknelse med det nationella kravet. Den sammansatta klassningen utgörs inte genom två separata klassificeringar, den fastställs via typgodkännandebevis enligt regler för BBR.

IMG_0792

Skillnad mellan K210/B-s1,d0 & Tändskyddande beklädnad

I samband med att den europeiska klassificeringen infördes i Boverkets byggregler (BBR 11) gjorde SP (nu RISE) en utredning på uppdrag av Boverket, där olika förslag på klasser för att ersätta tändskyddande beklädnad jämfördes. Från den utredningen framgår att det inte är möjligt att ersätta de gamla provningsmetoderna med nya euroklasser så att samma brandegenskaper uppnås på en produkt som tidigare klassats som tändskyddande beklädnad.

De olika förslagen SP kom fram till innebar därmed att kraven på beklädnad antingen skulle bli något lägre eller något högre än tidigare. Följande alternativ till klassificeringar jämfördes i utredningen:

  • K210 (mycket lägre krav) 
  • K210/B-s1,d0 (något lägre krav, brännbar kärna tillåts) 
  • K210/A2-s1,d0 (något högre krav, vissa produkter godkända som tändskyddande beklädnad förbjuds)
  • Tändskyddande beklädnad delas in i två klasser, K210/B-s1,d0 och K210/A2-sl,d0. 

Tolkning av kravet K210/B-s1,d0 i BBR

Gränsdragningen mellan ytskikt och beklädnad är särskilt svår när det gäller brandskyddsmålning av träpanel, MDF-skiva, plywood eller dylikt. Träprodukter målade med brandskyddsfärg som klarat provning enligt EN 13501-1 med godkänt resultat för B-s1,d0 som vid provning EN14135 lossnar från substratet men ändå klassas K210 enligt 13501-2 är ifrågasatt. Tolkning av kraven i BBR kan göras på minst två alternativa sätt: 

Tolkning 1

Tolkning 1

Träprodukten anses vara en beklädnad i klass D-s2,d0. Brandskyddsfärgen anses vara ett ytskikt med klass B-s1,d0, förutsatt att provning utförts för denna kombination med godkänt resultat. Enligt denna tolkning kan en brandskyddsmålad träprodukt användas på väggar i byggnadsklass Br1, dock inte i utrymningsvägar där ytskiktet ska fästas på material i brandteknisk klass A2-s1,d0, eller på beklädnad i brandteknisk klass K210/B-s1,d0. 

Tolkning 2

Tolkning 2

Träprodukten med brandskyddsfärg anses vara en produkt/ett system (liknande brandimpregnerade träprodukter) som uppfyller klass K210/B-s1,d0 (beklädnad + ytskikt), förutsatt att provning utförts för denna kombination med godkänt resultat. Enligt denna tolkning kan en brandskyddsmålad träprodukt användas i utrymningsvägar i byggnadsklass Br1 och Br2. 

Ovanstående tolkningar för att tillåta användningen av en metod och förbjuda användningen av en annan metod med samma egenskaper på grund av vad som definieras som beklädnad respektive ytskikt är inte förenligt med ett funktionsbaserat regelverk. 

Viktigt att känna till i sammanhanget med funktionsbaserade system/produkter är att i den senare delen av ett brandförlopp kan de två metoderna att skydda trä skilja sig åt, eftersom brandskyddsfärgen kan lossna och förlora sin skyddande förmåga. En brandskyddsmålad träprodukt skulle då kunna bidra till branden i högre grad jämfört med en impregnerad träprodukt. Detta är viktigt att känna till då brandskyddsmålning endast provas på D-substrat vilket inte innebär att varje enskilt träslag provas så som kravet för brandimpregnering.