Skip to main content

När europeiska systemet infördes ställdes begreppet tändskyddande beklädnad på sin kant eftersom nationella provningsmetoder skulle ersättas med europeiska.

Den stora förändringen är i princip att lådmetoden NT-Fire 004 ersattes med EN13823 medan ugnsprovningen är densamma EN14135 (NT-Fire 003).

När övergången blev aktuell fick SP (nu RISE) i uppdrag av Boverket att reda ut begreppen och sedan dess har branschen varit delad i två läger.

Den ena sidan menar att kombinationen K210/B-s1,d0 ska uppfyllas av träpanelen i sig självt, d.v.s. både K210 och B-s1,d0.

Den andra sidan menar att funktionen är att klara kravet K210/B-s1,d0.
RISE har klargjort att trä av specifik densitet och tjocklek uppfyller K210 utan att behöva brandskyddas.

Woodsafe vill härmed poängtera en sak som tappats bort i sammanhanget.

I BBR föreskrivs inte K210 eller K110. Det som föreskrivs är kombinationen K210/B-s1,d0 vilket innebär att produkten ska ha en egenskap av K210/B-s1,d0.

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL är att det debatteras huruvida applicerat färgskikt på träunderlag är K210/B-s1,d0 eller inte.

Vissa instanser, producenter och utövare menar att brandskyddsfärg applicerad på träpanel är K210/B-s1,d0 medan Boverket i utlåtande och seminarium menar att funktionskraven enligt beklädnadens syfte K210/B-s1,d0 inte uppfylls.

RISE (f.d. SP) har genomfört omfattande provning av massivt trä och träbaserade skivor enligt EN14135 och fastställt att träprodukt med tillräcklig densitet och tjocklek uppfyller kraven för K210 obehandlade.

Däremot så kommenteras inte i rapporten att det ingenstans i Boverkets BBR föreskrivs K210 eller K110 om enskilt prestandakrav.

Det som föreskrivs i Boverkets BBR är K210/B-s1,d0, d.v.s. en produkt som i sig självt uppfyller bägge kraven. Detta innebär att vanligt trä uppfyller K210 men inte B-s1,d0. Woodsafeimpregnerat trä har däremot en egen egenskap efter förädling av träet till att uppnå B-s1,d0 och K210. Därmed uppfylls kravet K210/B-s1,d0.

Ser man till brandskyddsmålning på obehandlat trä så förädlas inte träets egenskaper. Det enda som sker är att substratet d.v.s. träet med egenskap D-s2,d0, får ett skyddande skikt av färg - inte att träet som sådant får egen egenskap B-s1,d0 eller K210/B-s1,d0.

Oavsett hur branschen och dess aktörer resonerar är syftet att brandimpregnera eller brandskyddsmåla för att skydda träet eller den bärare som brandskyddsfärg appliceras på för att skydda.

Att acceptera trä med prestanda D-s2,d0 som K210 i syfte att nyttjas som K210/B-s1,d0 innebär i praktiken att branschen accepterar att en "vanlig träplanka agerar offerplanka" för att skydda en annan planka.

Det blir i princip en offerplanka D-s2,d0 som ska skydda en annan planka D-s2,d0.

Vad är syftet då med funktionskravet?

Sett till kombinationen i förhållande till egenskap så är brandskyddsmålad träprodukt K210/D-s2,d0 + B-s1,d0 medan Woodsafeimpregnerad träprodukt är K210/B-s1,d0.

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)