Skip to main content

Om Woodsafe Exterior WFX™

Woodsafe Exterior WFX™ är det självklara valet av brandskyddat trä när du önskar att "moder jord" ska ta hand om åldringsprocessen på naturens egna villkor och vind, solljus, nederbörd och temperatur skapar uttrycket på t.ex. fasadbeklädnad av Accoya, Frake, värmebehandlad, -thermowood Furu, Gran, Poppel, Ayous, Lärk med flera. Om du önskar nyansera beklädnaden så går det bra med special laseringssystem i flertalet olika nyanser som svart, silver, grå, drivved, grön, röd, sotsvart med flera.

Woodsafe Exterior WFX™ är den enda brandimpregnerade träprodukten i Skandinavien med godkänd lämplighetsprovade egenskaper i exteriör miljö enligt EN16755 EXT och är utvecklad för att användas i miljöer med hög luftfuktighet som badhusanläggningar och ishockeyarenor, fuktiga miljöer som gruvor, underjordiska miljöer t.ex. tunnebanestation samt i exteriöra miljöer som fasadbeklädnad samt takbeläggning oavsett inland eller kustnära.

Woodsafe Exterior WFX™ har följande egenskaper:

 

Woodsafe Exterior WFX™ finns att tillgå för träslag som ceder, lärk, gran, frake, ek eller värmebehandlad frake, gran, superwood, thermowood furu och gran, accoya,ayous, poppel, nobelwood, platowood samt träspån av t.ex. ceder, lärk och furu.

Woodsafe Exterior WFX™ är CE-certifierad enligt Europakommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011, EN14915:2013 och nationellt typgodkänd enligt Boverket och Plan, -och bygglagen (SFS 2010:900), PBL. För andra nationella byggnormer, skicka ett mail till kundtjanst (at) woodsafe.com

Woodsafe Exterior WFX™ levereras från fabrik med en fuktkvot på 15 - 22%. All tillverkning sker enligt vår ISO 9001:2015-manual och avtal om fortlöpande tillverkningskontroll utförd av RISE (f.d. SP). Brandskyddsmedlet som används och saluförs som Woodsafe Exterior WFX™ har producerats mer än 10 miljoner kubik i Nordamerika sedan 1970-talet.

Frågor och svar

I vår impregneringsprocess blöts träet och träprodukten i sin helhet och beroende på produkt trycks 2-15 viktprocent brandskyddsmedel djupgående in i träets cellstruktur där det fixeras.

Kombinationen fukt och torkning gör att en från början färdig hyvlad, sågad eller processad träprodukt kan bli aningen krokig och skev jämfört med obehandlat trä. Desto bättre kvalitet på träprodukten desto bättre slutprodukt.

I brandimpregneringsprocessen blöts träet upp med vatten blandat med brandimpregneringsmedel för att sedan torkas. Impregneringsprocessen innebär också att dimensionsförändringar beroende på träslag kan förekomma, även inom ramen för samma kvalitetssortering vilket kan resultera i att trämaterialet dimension förändras olika.

Dimensionsförändring kan avvika från hyvlingstolerans vilket anses vara ok eftersom impregneringsprocessen sker efter hyvling. Det åligger beställaren/kund att beakta dessa förutsättningar vid beställning via samarbetspartners av Woodsafes legoimpregneringstjänster.

-Nej. Värt att nämna är att det inte finns några brandskyddsmedel som är organiskt. Påstående om naturligt och organiskt brandskyddsmedel är en marknadsföringsstrategi som låter bra, men det stämmer inte.

-Nej, produkten är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig.

-Ja, men den används främst i miljöer som har mycket hög luftfuktighet.

-Ja. I koncentrat och processvätska förekommer formaldehyd som är klassificerat Muta. 2; H341 och Carc. 1B;H350. I fixeringsprocessen härdas brandskyddsmedlet ut till en stabil polymer där halterna är under gränsnivå för emission E1 (EN717).

-Ja, men enbart i fabrik med specialsystem för nyansering. Med nyansering menas att produkten kan färgsättas i tunt skikt såsom genomsynlig lasering i flertalet nyanser t.ex. grön, silver, grå, svart, sotsvart, brun, drivved. Täckande målning rekommenderas inte och inte heller ytbehandling på arbetsplats på grund av vidhäftningsproblem med standardprodukter.

-Nej. Behandlingen ger inte ger den effekt som leverantören marknadsför, t.ex. gråtoning eller vattenavvisning. Träet blir naturligt grått med tiden i alla fall när det bryts ned av UV ljus m.m.

-Ja, sedan 2018. Ingår i typgodkännandebevis. Ref. nr: 0263-08

-Nej, vi säljer via samarbetspartners som mer än gärna hjälper dig. Klicka här för att komma till återförsäljare.

-Ja, sedan 2015. CE-certifikat nr: 0402-CPR-SC0260-15 (EN14915:2013).

-Ja, den är lämplighetsprovad och godkänd enligt EN16755 INT1, INT2, EXT. Egenskaperna är verifierade av RISE i typgodkännandebevis TG0263-08.

-Exterior WFX™ är en flerkomponents brandskyddsmedel som i processen härdas till en långvarig stabil polymer (lite som 2-komponentslim, förenklat uttryckt). I jämförelse med andra brandskyddsmedel baserade på hygroskopiska lättlösliga ämnen som di-ammonium, monoammonium, ammonium, järn (III) fosfat, urea, polyammoniumfosfat som inte kan användas utan godkänd ytbehandling i t.ex. exteriör miljö så är Exterior WFX™ den enda godkända exteriöra brandimpregnerade träprodukt helt utan krav på ytbehandling enligt EN16755 EXT och amerikansk standard ASTM D2898.

-Nej, genom-impregnering i relation till brandskyddsmedlets egenskaper är två helt skilda saker. Påstående att brandskyddsmedel innehållande ammonium har likvärdiga egenskaper som Woodsafe Exterior WFX™ är helt grundlösa påståenden.

Dessutom kan många träslag inte genom-impregneras som det påstås, träslag som gran, lärk, ceder, ek är några exempel på träslag som inte kan genom-impregneras såsom brandskyddsimpregnering.

-Nej det är inte möjligt. Det är helt skilda typer av sammansättning kemikalier där funktion och egenskaper inte kan ersätta eller jämställa sig som likvärdig med Woodsafe Exterior WFX™.

Broschyr Exterior WFX

I avsaknad av en harmoniserad standard för att verifiera förväntad livslängd, presenterar vi här de viktigaste aspekterna av den kvalitativa studie som utförts på Woodsafe för att tillhandahålla en förväntad livslängd för Exterior WFX.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)