Skip to main content

FAKTA om Woodsafe PRO™

Woodsafe PRO™ är ett brandskydd för träprodukter med mycket brett och mångsidigt användningsområde t.ex. när du är i behov av fasadbeklädnad till flervåningshus med krav på SP-Fire 105 och som skall målas t.ex. traditionellt röd. Om du är i behov av brandskyddade träpaneler eller plywood för interiör applikation t.ex. vägg och takpanel, akustikplywood, dekor, fast inredning så är Woodsafe PRO det perfekta valet när du vill behålla känsla, struktur, nyans av träet. Woodsafe PRO™ lämpar sig mycket väl till installationer som sport och idrottsanläggningar, konferensanläggning, hotell, skolor, universitet, sjukhus, offentliga lokaler t.ex. galleria och köpcentrum.

Woodsafe PRO™ är inte baserat på hygroskopiska ämnen som ammoniumfosfat, di-ammonium, monoammonium, urea eller liknande ämnen som är vanligt förekommande vilket ofta skapar problem med t.ex. mögelpåväxt utomhus och inomhus i svåra klimatförhållanden som vindsutrymmen.

Woodsafe PRO™ har följande egenskaper:

 

Woodsafe PRO™ finns att tillgå i flertalet träslag bland annat furu, gran, douglas gran, ek, lärk, cederträ, björk, ask, lönn, poppel samt plywood gran, björk, poppel. Träprodukterna tillverkas i enlighet med Europakommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011 och är prestandadeklarerad samt CE-certifierad enligt EN14915:2013 samt EN13986:2004+A1:2015.

 

Frågor och svar

I vår impregneringsprocess blöts träet och träprodukten i sin helhet och beroende på produkt trycks 2-15 viktprocent brandskyddsmedel djupgående in i träets cellstruktur där det fixeras.

Kombinationen fukt och torkning gör att en från början färdig hyvlad, sågad eller processad träprodukt kan bli aningen krokig och skev jämfört med obehandlat trä. Desto bättre kvalitet på träprodukten desto bättre slutprodukt.

I brandimpregneringsprocessen blöts träet upp med vatten blandat med brandimpregneringsmedel för att sedan torkas. Impregneringsprocessen innebär också att dimensionsförändringar beroende på träslag och plywood kan förekomma, även inom ramen för samma kvalitetssortering vilket kan resultera i att trämaterialet dimension förändras olika.

Dimensionsförändring kan avvika från hyvlingstolerans och plywoodtolerans vilket anses vara ok eftersom impregneringsprocessen sker efter hyvling och framställan av plywood. Det åligger beställaren/kund att beakta dessa förutsättningar vid beställning via samarbetspartners av Woodsafes legoimpregneringstjänster.

-Nej, Woodsafe PRO™ huvudbeståndsdel är oorganiskt grundämne. Värt att nämna är att det inte finns några brandskyddsmedel som är organiskt. Påstående om naturligt och organiskt brandskyddsmedel är en marknadsföringsstrategi som låter bra, men det stämmer inte.

-Nej, produkten är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig.

-Ja, den är godkänd och avger inte emissioner.

-Ja. Woodsafe PRO™ innehåller borsyra och borax i koncentrationer understigande gränsnivå för ämnets CLP klassificering. Gränsvärde för klassificering för borsyra är <5,5% och Woodsafe PRO™ har lägre värden än gränsvärdet. Ingen märkningsplikt eller tillstånd för användning av färdig slutprodukt krävs, däremot föreligger upplysningsplikt vilket framgår i prestandadeklaration att produkten innehåller mer än 0,1% Repr. 1B – H360FD.

-Ja, den kan ytbehandlas med flertalet färg, lack, bets-system. Läs mer på separat produktfaktablad eller kontakta våra samarbetspartners eller Woodsafes kundtjänst | kundtjanst (at) woodsafe.com

-Ja, sedan 2008. TG nr 0263-08

-Nej, det är en industriell process.

-Woodsafe PRO™ brandsäkert trä levereras från fabrik med fuktkvot 12-14% för interiör miljö, 15-18% för exteriör miljö samt 8-10% för plywood och gäller vid leverans från fabrik.

Hur panelen därefter hanteras och hur fukt säkerställs ligger helt utanför vår kontroll och det åligger kund att säkerställa fortsatt korrekt förvaring och hantering för bibehålla fuktkvot.

-Nej, vi säljer via samarbetspartners som mer än gärna hjälper dig. Klicka här för att komma till återförsäljare

-Ja, sedan 2009. CE-certifikat nr: 0402-CPR-SC0243-09 (EN14915:2013) 0402-CPR-SC0268-09 (EN13986:2004+A1:2015)

-Ja, den är lämplighetsprovad och godkänd enligt EN16755 INT1, INT2, EXT. Egenskaperna är verifierade av RISE i typgodkännandebevis TG0263-08.

-Nej, den innehåller inte hygroskopiska substanser som fosfat, ammoniumfosfat, di-ammoniumfosfat m.fl.

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)