Skip to main content

Fakta om Woodsafe PRO™ Plywood

Woodsafe PRO™ är ett brandskydd för träprodukter med mycket brett och mångsidigt användningsområde t.ex. när du är i behov av fasadbeklädnad till flervåningshus med krav på SP-Fire 105 och som skall målas t.ex. traditionellt röd. Om du är i behov av brandskyddade träpaneler eller plywood för interiör applikation t.ex. vägg och takpanel, akustikplywood, dekor, fast inredning så är Woodsafe PRO™ det perfekta valet när du vill behålla känsla, struktur, nyans av träet. Woodsafe PRO™ lämpar sig mycket väl till installationer som sport och idrottsanläggningar, konferensanläggning, hotell, skolor, universitet, sjukhus, offentliga lokaler t.ex. galleria och köpcentrum.

Woodsafe PRO™ är inte baserat på hygroskopiska ämnen som ammoniumfosfat, di-ammonium, monoammonium, urea eller liknande ämnen som är vanligt förekommande vilket ofta skapar problem med t.ex. mögelpåväxt utomhus och inomhus i svåra klimatförhållanden som vindsutrymmen.

Woodsafe PRO™ PLY har följande egenskaper:

 

Brandskyddsmedlet Woodsafe PRO™ har godkända egenskaper enligt EN16755 INT1, INT2 samt EXT, men då standarden inte omfattar träbaserade skivmaterial så går det i praktiken inte att hävda godkännande enligt EN16755, även om Woodsafe PRO™ är godkänt på massivt trä.

Woodsafe PRO™ impregnerade plywoodskivor användas som interiör beklädnad i en mängd variationer av släta skivor, perforeringsmönster samt mantlade ribbor för akustik. Woodsafe PRO™ plywood ger dig en slitstark och stryktålig väggbeklädnad som lämpar sig väldigt väl i miljöer som utrymningsvägar, akustikväggar i sport och idrottshallar, konsertsal och auditorium för en harmonisk ljudbild där stora folksamlingar lyssnar på talare eller konsert. Woodsafe PRO™ finns även att tillgå i Kerto-Q och Kerto-S på begäran.

Woodsafe PRO™ är inte baserat på hygroskopiska substanser som di-ammonium,ammoniumfosfat, monoammonium, urea, järn III fosfat eller liknande ämnen som kan orsaka fuktupptagning i materialet, mögelpåväxt vid fuktupptagning. Woodsafe PRO™ PLY finns även att tillgå för applikationer inom offshoreindustri (IMO) och transportsektorn såsom tåg, lastbil, buss, flyg m.m.

Woodsafe PRO™ impregnerade plywoodskivor finns att tillgå i flertalet varianter av plywood som björk, gran, poppel m.fl. och tillverkas i enlighet med Europakommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011 och är prestandadeklarerad samt CE-certifierad enligt EN13986:2004+A1:2015.

Woodsafe PRO™ impregnerade plywoodskivor levereras enbart från industripartners då träbaserade skivor alltid måste kalibreras efter impregnering.

Woodsafe PRO™ impregnerade plywoodskivor är en metod att brandsäkra träbaserade skivor för användning i interiör och exteriör applikation. Att brandsäkra träpanelen sker industriellt via en process med vakuumtryckimpregnering med tillhörande fixering av brandskyddsmedlet i träets cellstruktur i en KDAT-process. Tillverkning sker enligt vår ISO 9001:2015-manual och avtal om fortlöpande tillverkningskontroll utförd av RISE (f.d. SP).

Att använda brandsäkert trä för användning i interiör miljö ställer krav på luftkvalitet och emissioner (VOC). Woodsafe PRO™ innehåller inga lösningsmedel och innehar godkännande enligt typgodkännandebevis för Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, -punkt 2, 3, 4 och 6:21 (Dok.referens.TG 0263-08).

Frågor och svar

I vår impregneringsprocess blöts plywoodskivan i sin helhet och beroende på produkt trycks 2-15 viktprocent brandskyddsmedel djupgående in i träfanerens cellstruktur där det fixeras.

Kombinationen fukt och torkning gör att en från början färdig processad plywoodskiva bli aningen skev samt att få en avvikelse i tjocklekstolerans jämfört med obehandlad plywoodskiva vilket anses vara acceptabelt då det är en specialprodukt som inte kan omfattas av styrande toleranser. Avvikelser som berör skevhet och tolerans kan kalibreras bort till rimlig nivå men måste ändå tas i beaktning för ändamål med montaget. Det åligger beställaren/kund att beakta dessa förutsättningar vid beställning via samarbetspartners av Woodsafes legoimpregneringstjänster.

-Nej, Woodsafe PRO™ huvudbeståndsdel är oorganiskt grundämne. Värt att nämna är att det inte finns några brandskyddsmedel som är organiskt. Påstående om naturligt och organiskt brandskyddsmedel är en marknadsföringsstrategi som låter bra, men det stämmer inte.

-Ja, flertalet variationer av fanerkvaliteter finns tillgängliga.

-Ja. Kontakta vår premiumpartner för mer information.

-Ja, perforering, förborrning, not-fjäder är inga problem.

-Nej, produkten är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig.

-Ja, den är godkänd och avger inte emissioner

-Ja. Woodsafe PRO™ innehåller borsyra och borax i koncentrationer understigande gränsnivå för ämnets CLP klassificering. Gränsvärde för klassificering för borsyra är <5,5% och Woodsafe PRO har lägre värden än gränsvärdet. Ingen märkningsplikt eller tillstånd för användning av färdig slutprodukt krävs, däremot föreligger upplysningsplikt vilket framgår i prestandadeklaration att produkten innehåller mer än 0,1% Repr. 1B – H360FD.

-Ja, den kan målas. Läs mer på separat produktblad.

-Ja, sedan 2008, typgodkännandebevis TG0263-08.

-Nej, det är en industriell process.

Woodsafe PRO™ brandimpregnerade plywoodskivor levereras från fabrik med fuktkvot 8 - 10% och gäller leverans från fabrik. Hur plywoodpanelerna därefter hanteras och hur fuktkvot säkerställs ligger helt utanför vår kontroll och det åligger kund att säkerställa fortsatt korrekt förvaring och hantering för att behålla fuktkvot. Kom ihåg att alltid acklimatisera plywoodskivorna minst 2veckor innan montering i samma lokal de skall monteras. Plywood rör sig naturligt beroende på årstid och omgivande klimat även då skivorna håller 8 - 10% vid montering.

-Nej, vi säljer via samarbetspartners som mer än gärna hjälper dig. Klicka här för att komma till återförsäljare

-Ja, sedan 2009. CE-certifikat nr: 0402-CPR-SC0268-09 (EN13986:2004+A1:2015)

-Brandskyddsmedlet Woodsafe PRO™ har godkända egenskaper enligt EN16755 INT1, INT2 samt EXT, men då standarden inte omfattar träbaserade skivmaterial (EN13986) så går det i praktiken inte att hävda godkännande enligt EN16755, även om Woodsafe PRO™ är godkänt på massivt trä.

-Nej, Woodsafe PRO™ innehåller inte substanser som di-ammonium, monoammonium, urea eller liknande substanser som kan ge upphov till fuktupptagning i materialet, mögelpåväxt m.m.

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)