Skip to main content

BBR

Boverkets byggregler

Br

Byggnadsklass

CEN

Europeisk standardiseringsorganisation

CPD

Byggproduktdirektivet

CPR

Byggproduktförordningen

DRF (Durability of Reaction to Fire)

Brandegenskapers beständighet

EN

Europeisk standard

EXT

Bruksklass för exteriör användning

FIGRA

Brandtillväxtindex [W/s]

GWP (Global Warming Potential)

Ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmingen

HRR (Heat Release Rate)

Utvecklad värmeeffekt [kW/m2]

HRRmax / pHRR (Max Heat Release Rate)

Maximal värmeeffekt [kW/m2]

ISO (International Standardization Organization)

Internationell standardiseringsorganisation

LCA

Livscykelanalys

LCC (Life Cycle Cost)

Livscykelkostnad

NT

Nordtest

PBL

Plan och Bygglagen

RH

Fuktkvot

SBI

Single Burning Item

SS EN

Svenska Standard

THR (Total Heat Release Rate)

Total värmeeffekt [MJ/m2]

tig (time to ignition)

Tid till antändning [s]

Vk

Verksamhetsklass