Skip to main content

Brandskydd handlar om säkerhet och ska vid upphandling hanteras med respekt för ovärderlig funktion i händelse av brand.

I upphandlingar anges en referensprodukt som underlag för vad brandskyddsreglerna i BBR föreskriver som minimikrav, med tillägget att även likvärdiga produkter kan godtas.

Men vem bestämmer vad som kan anses vara en likvärdig produkt?

Att tilldelas markanvisning och bygglov innebär att flertalet sakkunniga aktörer arbetat länge med att ta fram konstruktion och produkter som uppfyller samhällets krav på bland annat brandsäkerhet.

När beställare och arkitekt presenterar sina förslag till sakkunnig brandkonsult granskas projektet in i minsta detalj och anvisning för brandtekniskt prestandakrav fastställs.

Enligt lag får inte enskild specifik produkt favoriseras för att öppnar dörrarna för upphandling, men den kan namnges med tillägget ”eller likvärdig”. Det som är viktigt att förstå är att den aktuella produkt som anvisats t.ex. ”av fabrikat Woodsafe Exterior WFX”, är dokumentationsgranskad av sakkunnig brandkonsult vad gäller prestanda mot brand, funktionsgranskad för t.ex. exteriör användning samt certifikatgranskad enligt krav specificerade i CPR, BBR, PBL m.fl.

När upphandling blir aktuell ställs du som inköpare inför situation att tolka och jämföra annan produkts prestanda med föreskriven. Hur mycket vet du om prestandakraven och funktionen på produktnivå?

Vad är då likvärdig produkt och vilka rättigheter har du som inköpare att byta föreskriven produkt mot annan?

Inte helt självklart kan tyckas, men i praktiken är det inte speciellt svårt och sunt förnuft får avgöra. Ställ dig själv frågan: Känns det bra att välja ett fabrikat som inte uppfyller gällande krav på prestanda och där brandskyddsmedlets egenskaper inte är lämpliga att använda i exteriör miljö på grund av hygroskopiska egenskaper?

Ett anbud som inte uppfyller samtliga obligatoriska krav ska inte gå vidare till utvärdering, utan anbudet ska i stället förkastas (se Högsta förvaltningsdomstolens dom).

Vad som avses med likvärdigt är således inte självklart, men det är upp till leverantören att visa att det som offererats är likvärdigt med vad som efterfrågats, och det är den upphandlande aktören, och ytterst domstolen, som avgör om leverantören har visat att den offererade produkten är likvärdig och uppfyller de ställda obligatoriska kraven eller inte.

Se till exempel Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2685-2687-12 angående bedömning av likvärdigheten hos en offererad produkt där den upphandlande myndigheten i upphandlingsdokumenten hänvisat till en särskilt angiven referensprodukt.

Faktorer särskilt viktiga att ta i beaktning vid upphandling av brandskyddsbehandlat trä är:

  • Innehav av CE certifikat

  • Innehav av typgodkännandebevis

  • Monteringsförhållande luftspalt eller inte

  • Beständiga brandegenskaper i exteriör miljö EN16755 EXT

  • Egenskaper enligt ovan uppfylls med eller utan krav på ytbehandling

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)