Skip to content

Vad är brandskyddat trä?

Brandskyddat trä, även känt som brandklassat trä eller brandimpregnerat trä, är trämaterial som har genomgått en behandling för att förbättra dess brandmotståndsegenskaper. Behandlingen syftar till att minska träets förmåga att brinna och bidra till spridningen av eld, samt att minska utvecklingen av rök och utsläpp av farliga gaser vid en brand.

För att uppnå brandskyddade egenskaper kan olika metoder och behandlingar användas. De vanligaste metoderna innefattar kemisk behandling och modifiering av träets ytskikt.

 1. Kemisk behandling:
  En vanlig metod är att träet behandlas med brandhämmande kemikalier, även kallade brandretardanter. Dessa kemikalier appliceras på träets yta eller injiceras i träets cellstruktur för att förändra dess brännbarhet. Brandretardanterna fungerar genom att försena eller förhindra att träet antänds och brinner, samt att minska spridningen av elden.
 2. Modifiering av ytskiktet:
  En annan metod innebär att träets ytskikt modifieras för att förbättra dess brandmotstånd. Det kan innebära applicering av brandskyddande beläggningar eller skivor som skyddar träytan och förhindrar att elden sprider sig.

Det brandskyddade träet kan användas i olika byggnadskonstruktioner och applikationer där det krävs ökad brandsäkerhet. Det kan användas för inredning, väggbeklädnader, golv, tak, dörrar och andra träprodukter som behöver skyddas mot brand.

Det är viktigt att notera att brandskyddade trämaterial har specifika klassificeringar och certifieringar som anger deras brandmotståndsegenskaper. Dessa klassificeringar fastställs genom tester och bedömningar enligt internationella standarder och byggnadsbestämmelser. Det är viktigt att följa dessa klassificeringar och använda brandskyddat trä i enlighet med de rekommenderade riktlinjerna för att säkerställa adekvat brandskydd och säkerhet.

wstp_79P_1920_2

Vad är viktigt att tänka på för att få ett brandskydd som är beständigt över tid?

För att säkerställa att ett brandskyddat trämaterial är beständigt över tid och behåller sina brandmotståndsegenskaper är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:

 • 1Brandskyddsbehandlingsens prestanda:
  När man väljer brandskyddsbehandling är det viktigt att se till att den har dokumenterad prestanda och är testad enligt relevanta standarder och certifieringar, inklusive EN16755. Dessa tester bedömer brandskyddsbehandlingens effektivitet och beständighet över tid.
 • 2Tillverkarens rekommendationer:
  Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer när det gäller användning och underhåll av brandskyddsbehandlat trä. Tillverkaren kan ge specifika riktlinjer om behandlingens förväntade livslängd och eventuell återbehandling som kan krävas i särskilda situationer.
 • 3Certifieringar och intyg:
  När man väljer brandskyddsbehandling är det bra att kontrollera att den har relevanta certifieringar och intyg som styrker dess prestanda och beständighet över tid. Det kan vara intyg från oberoende tredjepartsorganisationer som bekräftar att behandlingen uppfyller standarderna och är typgodkända.

Genom att fokusera på brandskyddsbehandlingar som klarar EN16755 och inte behöver återbehandlas, kan man vara trygg i att man har valt en högkvalitativ behandling som förväntas vara beständig över lång tid och därmed erbjuda långsiktigt brandskydd för träet.

Hur arbetar Woodsafe Timber Protection AB med brandskyddat trä?

Woodsafe Timber Protection AB:s hållbara brandimpregnering är en effektiv behandling som förbättrar träets naturliga brandmotstånd. Behandlingen är anpassad för olika träslag och uppfyller relevanta brandklasser som SP-Fire 105 och Euroklass B-s1,d0 (-s2) samt typgodkända enligt EN16755.

En viktig skillnad mellan WOODSAFE® och brandskyddsfärg är att WOODSAFE® inte skapar en ytbeläggning på träytan. Istället tränger impregneringen djupt in i träet och förbättrar dess egenskaper. Med WOODSAFE® får du brandskydd på alla sex sidor av träet, medan brandskyddsfärg endast ger en ytskikt på den målade ytan. Det innebär att om träpanelerna monteras glest, så måste även kanterna målas, och om panelen monteras glest med åtkomlig baksida, så måste även baksidan målas. Med WOODSAFE® får du alltid ett djupgående brandskydd på alla sidor.

Woodsafe har även fokus på hållbarhet, och deras fabrik drivs av CO2-neutrala resurser såsom träpellets och solenergi. De har också implementerat energibesparande åtgärder för att minska sin miljöpåverkan.

 • Brandskyddet tränger djupt in i träet
 • Träslaget blir brandskyddat
 • Brandskyddet gäller på alla sex sidor av träet
 • Kräver inget ytterligare brandskydd
 • Typgodkänt system och CE-certifierat
 • Erbjuder erfaren och sakkunnig support
 • Komplett dokumentation för slutbesiktning
 • Ökar inte korrosion
 • Behåller träets hållfasthet
 • Ökar inte fuktupptagningen
 • Godkända och lämplighetsprovade egenskaper för exteriör applikation enligt EN16755 EXT