Skip to content

Woodsafe Timber Protection AB - året 2021 i korthet

Viktiga händelser 2021

Året 2021 avspeglar ökad försäljning och intern fokusering på effektivisering, digitalisering samt forskning och utveckling.
Vår lönsamhet stärktes, klimatavtrycket minskade och nyckeltal utvecklades åt rätt håll.

Bland de viktigaste händelserna kan nämnas:

 • WOODSAFE® Academy är ett iniativ från Woodsafe Timber Protection AB i syfte att verka som kunskapsbrygga inom brandskyddat trä
 • Covid-19 fortsätter avspegla sårbarhet och risker i vår daglig drift. För medarbetare och leverantörer har en mängd olika skyddsåtgärder införts för att minska vår sårbarhet
 • Efterfrågan att bygga med trä fortsätter i oförminskad takt över hela Europa
 • Inom digitalisering har vi tagit stora kliv framåt
 • Vårt systematiska effektivitets- och förbättringsarbete för att nå en stabil produktion utan tunga lyft, har gett fantastiska resultat
 • Ökad torkkapacitet kommer att innebära fördubbling av vår kapacitet. Under 2021 har beställning lagts på en rostfri specialanpassad tork, optimerad för våra processer
 • Hållbart medarbetarskap
 • Genom förvärv av grannfastighet säkerställs mark för framtida investeringar

Urval nyckeltal

Sparade CO2-utsläpp | Utfall -95 807kg

Sparad CO2-4

 

Kundundersökning

Kundundersökning 2

 

Olycksfrekvens medarbetare & entreprenörer

AJ-OJ 2

Elektricitet, 2017-2021 | Utfall -36%

El Volym

Elektricitet, | Utfall -31%

El effektivisering

Leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet 2

Pelletsuttag | Utfall -0,17% (jfm 2020-2021)

Pellets total

Pelletsuttag | Utfall -14% (jfm 2018-2021)

Pellets jfr

Värdekedja

Vårt ansvar i värdekedjan

Här kan du se de olika stegen i värdekedjan, samt hur Woodsafe Timber Protection AB kan bidra till att göra varje steg så klimatsmart som möjligt.

Vi jobbar ständigt med att se över och om möjligt förbättra varje steg och ställa större krav på våra samarbetspartners, för att bidra till en förbättrad hållbarhet genom hela kedjan.

01. Affärspartner
 • Höga krav på leverantörer för att ingå i ett samarbete med en omfattande process för leverantörsutvärdering och uppföljning.
 • Nära dialog och samarbete för att nå mål avseende mänskliga klimatmål, rättigheter och arbetsmiljö.
 • Skogsråvara skall komma från hållbart skogsbruk och nya träd skall planteras, som när de börjar växa binder koldioxid igen.
02. Hållbar skogsråvara & biologisk mångfald
 • Krav på hållbar skogsvård.
 • Ansvar för biologisk mångfald och återväxt.
03. In- & utgående transporter, Scope 3
 • Indirekt påverkan genom utsläpp av växthusgaser från transporter till och från vår verksamhet.
 • I dialog med samarbetspartners och transportleverantörer arbeta för samleveranser och anlita transportleverantör med tydlig hållbarhetsstrategi, bland annat omställning från fossila bränslen till biobränsle.
04. Förädlingsprocessen
 • Höga krav på nödvändiga tillstånd för införsel av kemikalier och hantering av avfall.
 • Höga krav på hållbar och förnyelsebar energi.
 • Direkt påverkan genom produktionens utsläpp till luft.
 • Indirekt påverkan genom produktionens energiförbrukning och användning av brandimpregneringskemikalier.
05. Intressenter & transporter
 • Ger kunden möjligheter att förse byggindustri brandskyddad träprodukt för att minska klimatavtryck.
06. Nedströmsanvändare
 • Sakkunnig information minskar material och byggfel.
 • Woodsafe Timber Protection AB:s produkter möjliggör ökat byggande med trä och ger positivt bidrag till hållbar samhällsbyggnad.
07. Återbruk
 • Möjliggör omställning till en cirkulär ekonomi baserad på förnybar och återvunnen träprodukt för nya installationer.

Hållbarhetsredovisning 2021

Du kan bläddra i hela hållbarhetsrapporten från Woodsafe Timber Protection AB för 2020 här nedan.
Vill du ladda ner rapporten som PDF? Klicka på symbolen för att ladda ner under rapporten!


Woodsafe Hållbarhetsredovisning 2021

Hållbarhetsredovisning 2020

Du kan ladda ner vår hållbarhetsrapport för 2020 här:

Woodsafe Hållbarhetsredovisning 2020 (33 MB)